COVID-19: Dades

________________________________________________________________________________________________ 

​Enquesta de Població Activa (EPA)

Nota de premsa INE. 2n trimestre 2020 (1r trimestre) - INE  (Darrera actualització 28/07)   

Infografies INE: Taxes Atur, Taxes Ocupació i Taxes Activitat (Estat i CCAA) - INE (Darrera actualització 28/07)   

Nota sobre els resultats EPA. 2n trimestre 2020 (1r trimestre) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 29/07)   

Taules resum de resultats de l'EPA. 2n trimestre 2020 (1r trimestre) (Catalunya i províncies) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 28/07)   

Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial. 2n trimestre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 31/07)   

-                          

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació. Evolució diària des del 22 de març i situació a 1 de juliol (Excel) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 01/07)   

Regulació d'ocupació. Agost 2020 (Excel) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 09/09)   

Mapes municipals ERTO - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 01/07)   

Informe d'evolució dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) a la demarcació de Barcelona i les seves comarques i municipis (del 22 de març fins el 3 de juny) - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 04/06)   

Tots els municipis catalans que escapen dels ERTO són micropobles (Mapa municipal per sectors) - Universitat de Lleida, 18/05/2020   

-

Atur 

"Taxa d’atur del 7,9% a la zona Euro (7,2% als països UE, 15,8% a Espanya)". Euroindicadors Juliol 2020 - Eurostat (Darrera actualització 01/09)   

L’atur registrat puja en 29.780 persones al mes d'agost, el menor increment en aquest mes des del 2016” (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) - Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (Darrera actualització 02/09)   

”L’increment de l’atur a l’agost (11.293 persones més) en línia amb els dels darrers anys”. Nota d'atur registrat. Agost 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 02/09)

Fluxos de l'atur registrat. Juny 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 02/07)

“Respecte del juny de 2019, l'atur creix més acusadament entre els joves i les persones que porten entre 6 i 12 mesos com a demandants”. Butlletí del perfil de l’atur. Situació a 30 de juny de 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 17/07)  

Atur per comarques i municipis. Agost 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 02/09)

Informe mensual d'atur registrat als municipis i comarques de la demarcació de Barcelona. Agost 2020 (Infografia) - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 02/09)  

-                                                                                                

Afiliació a la Seguretat Social

La Seguretat Social registra 18.792.376 afiliats a l'agost, 6.822 més que al juliol” (Excel i PDF)  - Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (Darrera actualització 02/09)   

“La caiguda més moderada de l’afiliació en un mes d’agost (-0,7%; 22.824 afiliacions menys)”. Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Agost 2020- Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 02/09)

“El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 d'agost de 2020 disminueix un 0,5% respecte al mes de juliol i se situa en 3.329.646, segons dades provisionals“. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Agost 2020 - Idescat (Darrera actualització 16/09)

Evolució d'afiliacions a la Seguretat Social a la demarcació de Barcelona, comarques i municipis. 31 de Maig 2020 - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 12/06)

Afiliació a la Seguretat Social. 2n trimestre 2020 (Catalunya, províncies, comarques i municipis) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 21/07)

Nota d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic. Juny 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 03/08)   

Evolució i perfil del treball autònom. Juny 2020 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 14/09)   

-

Contractació laboral

“Respecte de l’agost de 2019, la contractació laboral s’ha reduït prop d’un terç”. Nota de contractació laboral. Agost 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 02/09) 

-

Ofertes de llocs de treball i ocupacions

Ofertes de llocs de treball. Agost 2020 (Pdf i Excel) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 07/09) 

Treball per ocupacionsInfografia Juny 2020 (acumulat darrers 12 mesos) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 16/07) 

-                                                                                                      

Conjuntura econòmica i laboral 

Informe trimestral de conjuntura socioeconòmica comarques i municipis demarcació de Barcelona - Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona (Darrera actualització 11/08)   

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius. 2n trimestre 2020 (Apartats específics "Atur" i "Ocupació") - Observatori del Treball i Model Productiu

“En el segon trimestre, s’han perdut 34.938 afiliacions joves, la meitat de la pèrdua total d’afiliació”. Butlletí de joves i mercat de treball 2n trimestre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu

Nota de Conjuntura Econòmica. Abril 2020 (Infografia) - Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

“L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 1,1% al tercer trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior”. Indicadors de confiança empresarial. 3r Trimestre 2020 - idescat (Darrera actualització 10/07)

"La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre de 2020 registra un saldo de -62,9 punts i les expectatives per al tercer trimestre, un saldo de -46,1 punts". Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. 2n Trimestre 2020 - Idescat (Darrera actualització 14/07)

"El 87% dels establiments afectats per la crisi sanitària han disminuït la facturació al segon trimestre del 2020. L'impacte en l'ocupació ha estat del 57,8%". Enquesta de clima empresarial. Mòdul sobre l'impacte en l'activitat empresarial de la COVID-19. 2n Trimestre 2020 - Idescat (Darrera actualització 24/07)

"Més del 80% de l'empresariat preveu una evolució desfavorable de les exportacions en els propers 12 mesos". Clima exportador a Catalunya 1r trimestre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu, 09/06/2020 (Novetat)

Indústria

"Abans de la crisi COVID-19 les empreses industrials preveien per 2020 un increment de la inversió industrial del 3,9% a Catalunya”. Inversió industrial a Catalunya (Infografia Primavera 2020) - Observatori del Treball i Model Productiu, Juny 2020.  

"L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, decreix un 13,1% interanual a Catalunya al juny del 2020". Índex de volum de negoci a la indústria. Juny 2020 - Idescat  (Darrera actualització 17/08) 

"L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 6,5% interanual a Catalunya al juliol del 2020". Índex de producció industrial. Juliol 2020 - Idescat (Darrera actualització 14/09) 

"La producció industrial catalana ha disminuït al juliol un 6,5% interanual, i continua moderant la reducció dels mesos anteriors". Índex de producció industrial. Juliol 2020- Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 14/09) 

"L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya al juliol del 2020". Índex de preus industrials. Juliol 2020 - Idescat (Darrera actualització 25/08)   

Sector agroalimentari

“Menor impacte de la crisi sanitària en el mercat de treball del sector agroalimentari que en el total de l'economia”. Fragments de coneixement. Situació del sector agroalimentari - Observatori del Treball i Model Productiu, 22/05/2020 

Serveis

“L'índex de producció del sector serveis disminueix un 35,3% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2020”. Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. 2n trimestre 2020 - Idescat (Darrera actualització 16/09) 

Comerç

"L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 5,6% interanual a Catalunya al juliol de 2020”. Índex de comerç al detall. Juliol 2020- Idescat (Darrera actualització 28/08)   

"Els resultats del comerç al detall del juliol (-5,3%) continuen per sota dels registrats un any abans”. Índex de comerç al detall. Juliol 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 28/08)

"L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 11,8% al juliol del 2020 respecte a un any enrere.”. Índex de vendes en grans superfícies. Juliol 2020 - Idescat (Darrera actualització 02/09)

"L'índex de vendes en grans superfícies del mes de juliol accentua la seva evolució negativa (-11,5%)". Índex de vendes en grans superfícies. Juliol 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 02/09)

"Les exportacions decreixen un 11,7% interanual a Catalunya al juny 2020 i les importacions, un 26,3%”. Comerç amb l'estranger. Juny 2020 - Idescat (Darrera actualització 09/09)   

Turisme

“La caiguda de l'afiliació en el turisme respecte del juny de 2019 triplica la mitjana de l'economia catalana”. El mercat de treball del sector turístic. Juny 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 21/07) 

Prop del 50% dels allotjaments turístics ja han reobert a la província de Barcelona, des de la fi de l’Estat d’alarma”. Informe de monitoratge dels nivells de reobertura dels allotjaments turístics a la província de Barcelona (situació a 10 de juliol) - LabTurisme, Diputació de Barcelona, 14/07/2020 (Pdf Informe(Novetat)

"El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 96,1% interanual a Catalunya al juny del 2020. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 93,7% interanual”. Estadística de l'activitat hotelera. Juny 2020 - Idescat (Darrera actualització 23/07)   

"Les pernoctacions en els establiments hotelers disminueixen un 77,9% respecte de juliol de 2019". Nota d’ocupació hotelera. Juliol 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 25/08)   

“Al juliol, cinquè mes consecutiu amb un intens descens de passatgers de vols internacionals”. Nota de passatgers de vols internacionals. Juliol 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització 25/08)   

"El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,4 milions al juliol del 2020, un 81,6% menys que un any enrere. La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 424 milions d'euros al juliol del 2020, un 85,8% menys que un any enrere.".Turisme estrangerDespesa del turisme estranger - Idescat (Darrera actualització 01/09)

Afluència de turisme estranger i Despesa de turisme estranger (infografies gener a maig 2020) - Observatori del Treball i Model Productiu (Darrera actualització juliol 2020)

"El nombre de viatges dels catalans disminueix un 30,3% interanual al primer trimestre del 2020, fet que suposa un total de 5,1 milions de viatges”. Turisme dels residents de Catalunya. 1r Trimestre 2020 - Idescat (Darrera actualització 29/06)   

"Al juliol, continua caient el flux del turisme estranger i l'activitat en els allotjaments turístics ". + turisme. Juliol 2020 Observatori del Treball i Model Productiu  (Darrera actualització 15/09)

-                                                                                                                                 

Indicadors d'impacte COVID-19

Catalunya

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la COVID-19, Idescat     

Índex de Competitivitat i Sostenibilitat de les comarques catalanes 2020. Impacte de la COVID-19 en el creixement econòmic - FEGP, 15/07/2020  (Novetat)   

Agència de desenvolupament Node Garraf

Anàlisi de l'impacte econòmic de la COVID-19 al Garraf, 30/04/2020                                                                                                                                                        

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Dades d'impacte de la COVID-19 Catalunya i Baix Llobregat 

Fitxes municipals: dades bàsiques de context - COVID-19 

“Nou augment de demandes d’ocupació i caiguda de l’afiliació a l’abril”. Informe de seguiment de mercat de treball COVID-19, abril 2020 (Informe complet)