Cop d'ull al Mercat de treball

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Població Activa

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones en el període 2021-2031 i se situarà en 4,3 milions, xifra que suposa un creixement d’un 8,0% en aquest període, segons l'escenari mitjà de les Projeccions de població activa 2021-2071.

Projeccions de població activa. 2021-2071Idescat

         -

Enquesta de Població Activa

Estat i CCAA

Nota de premsa. 2n trimestre 2022 - Institut Nacional d'Estadística (INE)

Infografies Estat i CCAA: Taxes AturTaxes Ocupació Taxes Activitat 

Catalunya i províncies

Nota EPA. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Infografia i Taules resum de resultats 

Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial

-                          

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació. Catalunya. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-

Atur

Taxa d’atur del 6.6% a la Zona Euro (6.6% als països UE, 12.6% a Espanya). Euroindicadors. Juliol 2022

L’atur puja en 40.428 persones en el mes d’agost amb menys persones desocupades des del 2008. Dades dels registres del SEPE. Agost 2022 (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) - Ministeri de Treball i Economia Social

L’atur registrat augmenta un 2,8% a l’agost. Nota d'atur registrat. Agost 2022 - Observtori del Treball i Model Productiu

Fluxos de l'atur registrat. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Atur per comarques i municipis. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Atur registrat a la província i municipis de Barcelona. Agost 2022 (Infografia) - OTEDE, Diputació de Barcelona 

Infografia del perfil de l’atur. Situació a 30 de juny de 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                

Afiliació a la Seguretat Social

La Seguretat Social suma 62.135 afiliats en termes desestacionalizats a l’agost. Balanç mensual de l’afiliació. Agost 2022 (Estat) - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

L’afiliació a la Seguretat Social cau a l’agost (-1,6%), però menys que en anys prepandèmia. Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Agost 2022 (Catalunya) -Observatori del Treball i Model Productiu.

Evolució i perfil del treball autònom. Situació a 30 de juny de 2022 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Afiliació a la Seguretat Social. Setembre 2020 (Catalunya, províncies, comarques i municipis) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Contractació laboral

Es manté l’impuls de la contractació indefinida, amb 85 mil contractes signats a l’agost. Nota de contractació laboral. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Els registres de contractació laboral mostren que en els cinc primers mesos de 2022 s’han formalitzat més de quatre-cents trenta-dos mil contractes laborals indefinits amb lloc de treball a Catalunya. Fragments de coneixement. Com evoluciona la temporalitat laboral a Catalunya? - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Ocupacions i ofertes de llocs de treball

Caracterització de les entrades a l'ocupació. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català. Juliol 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions amb més ofertes XALOC. 1r semestre 2022 - Diputació de Barcelona

Ofertes de llocs de treball. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Nota d'ocupació en activitats d’alt contingut tecnològic. Setembre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                      

Perspectiva de gènere

Fort augment de les dones assalariades amb contracte indefinit (+5,2%) i del treball femení a temps complet (+2,9%) en el segon trimestre. Dones i treball. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Bretxa salarial de gènere a Catalunya. Any 2019 - Observatori del Treball i Model Producti

-

Col·lectius

Joves

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 2n trimestre 2022 - Observatori Català de la Joventut

Joves i mercat de treball. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Població estrangera

Població estrangera i mercat de treball. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Diversitat funcional

Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2021 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Salaris i costos laborals

El guany brut anual mitjà per persona treballadora a Catalunya s’ha situat en els 27.100,1 euros l'any 2020, un 4,4% per sobre el de 2019. Els salaris a Catalunya. Any 2020 (Infografia)- Observatori del Treball i Model Productiu 

El cost laboral per treballador i mes és de 3.118,94 euros a Catalunya al segon trimestre del 2022, un 5,1% més que al mateix trimestre del 2021. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 5.014,87 euros, un 9,4% més que un any enrere. Estadístiques de cost laboral. T2/2022 – Idescat

-

Clima i confiança empresarial

L'índex de confiança empresarial augmenta un 6,5% al tercer trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior. Tots els sectors mostren una millora de la confiança. L'hostaleria i transport és el que mostra l'increment més elevat (15,9%), seguit del comerç (7,1%), la resta de serveis (5,5%), la construcció (4,1%) i la indústria (4,0%). Indicadors de confiança empresarial. T3/2022 - Idescat 

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2022 registra un saldo d'11,6 punts. El 26,0% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al segon trimestre, mentre que el 14,4% la té desfavorable i el 59,7% considera que s'ha mantingut estable. Enquesta de clima empresarial. T2/2022 - Idescat 

El 31,9% dels establiments empresarials de Catalunya declaren haver tingut dificultats per disposar d’aprovisionaments al segon trimestre del 2022. Per sectors, els establiments de la indústria són els que declaren una afectació més elevada (50,7%), seguits del comerç (41,7%), la construcció (40,9%), l'hostaleria (36,9%) i la resta de serveis (17,2%). Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2022 - Idescat

-

Conjuntura per sectors

Indústria

L'índex de volum de negoci a la indústria augmenta un 8,9% interanual a Catalunya al juliol del 2022. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns. Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2022 - Idescat

L'índex de producció industrial augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al juliol del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 3,9% i l'energia un 2,5%, però decreixen els béns d’equipament un 3,0% i els béns intermedis un 1,5%. Índex de producció industrial. 07/2022- Idescat 

Serveis

L'índex de producció del sector serveis augmenta un 23,2% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2022. D'altra banda, l'índex de volum de negoci  també presenta un increment del 25,9% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 20,6% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 29,4%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es donen a l'hostaleria (58,5%) i al sector del transport i emmagatzematge (40,4%). Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2022 - Idescat

Comerç

L'índex general de comerç al detall augmenta un 10,2% interanual a Catalunya al juliol del 2022. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 12,9% i la resta de productes un 8,0%. Índex de comerç al detall. 07/2022 - Idescat 

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha augmentat un 9,6% al juliol del 2022 respecte al mateix mes del 2021. Per grups de productes, les vendes d’alimentació han augmentat un 7,1% i les de la resta de productes un 11,8%. Índex de vendes en grans superfícies. 07/2022- Idescat

Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,0 milions al juliol del 2022, enfront dels 815,7 milers del juliol del 2021, xifra que suposa un augment interanual del 142,8%. Turisme estranger. 07/2022 - Idescat

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.587 milions d'euros al juliol del 2022, enfront dels 876 milions del juliol del 2021. Aquesta xifra suposa un augment del 195,4% respecte al mateix període de l'any anterior. Despesa del turisme estranger. 07/2022 - Idescat

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 23,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2022 i se situa en 131,02 euros. D'altra banda, els ingressos per habitació disponible augmenten un 55,8% respecte al mateix mes de l'any anterior i se situen en 111,82 euros. Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2022 - Idescat