Cop d'ull al Mercat de treball

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Població Activa

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones en el període 2021-2031 i se situarà en 4,3 milions, xifra que suposa un creixement d’un 8,0% en aquest període, segons l'escenari mitjà de les Projeccions de població activa 2021-2071.

Projeccions de població activa. 2021-2071Idescat

         Enquesta de Població Activa

Estat i CCAA

Nota de premsa. 1r trimestre 2024 - Institut Nacional d'Estadística (INE)

Infografies Estat i CCAA: Taxes AturTaxes Ocupació Taxes Activitat 

Catalunya i províncies

Nota EPA. 1r trimestre 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Infografia i Taules resum de resultats 

Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial

-                          

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació. Catalunya. Febrer 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-

Atur

Taxa d'atur del 6.5% a la Zona Euro (6% als països de la UE, 11.7% a Espanya) - Euroindicators. Març 2024

L'atur baixa en 60.503 persones a l'abril i se situa en 2.666.500, la xifra més baixa registrada des del setembre de 2008 - Ministeri de Treball i Economia Social

Desembre tanca l'any 2023 amb una baixada mensual de l'atur de 27.375 i una caiguda anual de 130.197 persones - Ministeri de Treball i Economia Social

L'atur es redueix en 24.573 persones al novembre, la segona major caiguda d'aquest mes exceptuant la crisis pandèmica - Ministeri de Treball i Economia Social

L'atur augmenta lleugerament en 2.618 persones al febrer, molt per sota de la mitjana d'aquest mes. Dades dels registres del SEPE. Febrer 2023 (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) - Ministeri de Treball i Economia Social

Radiografia de l'atur a la població de 45 a 64 anys – Observatori del Treball i Model Productiu

Fluxos de l'atur registrat. Març 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d'atur registrat. Abril 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Taxa d'atur registral. Abril 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Atur per comarques i municipis. Abril 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Atur registrat a la província i municipis de Barcelona. Abril 2024 - OTEDE, Diputació de Barcelona

Infografia del perfil de l'atur. Situació a 31 de març de 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                

Afiliació a la Seguretat Social

La xifra d'afiliats estrangers a la Seguretat Social aconsegueix un nou màxim i arriba als 2.792.096 ocupats, després de sumar 6.623 a l'abril - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Espanya supera a l'abril els 21 milions d'afiliats a la Seguretat Social i crea ocupació durant 48 mesos seguits - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Els ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social creixen un 7,7%, fins a aconseguir 40.262 milions d'euros - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

L'afiliació a la Seguretat Social augmenta en més de 147.000 persones des d'inici d'any - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

La Seguretat Social registra 551.000 afiliats més en l'últim any i se situa a nivells històrics per sobre dels 20,9 milions en el febrer - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

La Seguretat Social inicia la publicació de l'estadística d'hores efectives treballades a partir de les cotitzacions dels treballadors - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

La Gerència d'Informàtica de la Seguridad Social aborda el present i el futur de la Intel·ligència Artificial – Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 04/2024. Institut d'Estadística de Catalunya

La mitjana d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya al març és de 3.731.081; la xifra més alta en un mes de març de la sèrie històrica disponible (inici 2004). 

Nota d'afiliació a la Seguretat Social. Abril 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Afiliació a la Seguretat Social per Comunitats Autònomes. Abril 2024 – Observatori del Treball i Model Productiu

Evolució i perfil del treball autònom. Situació a 31 de desembre de 2023 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 108.085 persones al març del 2024, xifra que suposa un augment del 3,1% respecte al mateix mes de l'any anterior i se situa en 3.575.905 persones, segons dades provisionals. 

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2024 - Institut d’Estadística de Catalunya

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al desembre del 2023 i se situa en 3.034.175 afiliacions, segons dades provisionals.

Afiliació a la Seguretat Social de persones estrangeres. Març 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2024. Dades provisionalsInstitut d'Estadística de Catalunya

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2022 -  Institut d'Estadística de Catalunya

Contractació laboral

Durant el mes d'abril s’han formalitzat 205.973 contractes laborals amb lloc de treball a Catalunya, el 45,6% dels quals han estat indefinits (93.967 contractes) i la resta, temporals (112.006 contractes). 

Nota de contractació laboral. Abril 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de contractació laboral. Dades d'Abril 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Els registres de contractació laboral mostren que en els cinc primers mesos de 2022 s’han formalitzat més de quatre-cents trenta-dos mil contractes laborals indefinits amb lloc de treball a Catalunya. Fragments de coneixement. Com evoluciona la temporalitat laboral a Catalunya? - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Ocupacions i ofertes de llocs de treball

Caracterització de les entrades a l'ocupació. 3r trimestre 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català. Març 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions amb més ofertes XALOC. 1r semestre 2023 - Diputació de Barcelona

Ofertes de llocs de treball. Maig 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d'ocupació en activitats d’alt contingut tecnològic. Setembre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                      

Perspectiva de gènere

La taxa d'ocupació femenina de 16 a 64 anys assoleix un màxim històric (76,3%) en el quart trimestre de 2023.

Dones i treball. 4t trimestre 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

Bretxa salarial de gènere a Catalunya. Any 2019 - Observatori del Treball i Model Productiu

Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya. Any 2021 - Observatori del Treball i Model Productiu

El treball a Catalunya en perspectiva de gènere. 1r trimestre 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu 

La qualitat de l'ocupació per gènere - Observatori del Treball i Model Productiu

Components de la bretxa salarial de gènere a Catalunya – Observatori del Treball i Model 

-

Col·lectius

Joves

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 3r trimestre 2023 - Observatori Català de la Joventut

Joves i mercat de treball. 1r trimestre 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Informe anual del treball juvenil a Catalunya. Any 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

Població estrangera

Població estrangera i mercat de treball. 1r trimestre 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

Diversitat funcional

Població amb discapacitat i treball. Any 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Salaris i costos laborals

El cost laboral per treballador i mes va ser de 3.394,01 euros a Catalunya al quart trimestre del 2023, un 5,6% més que al mateix trimestre del 2022. Estadístiques de cost laboral. T4/2023

El guany brut anual mitjà per persona treballadora a Catalunya s’ha situat en els 27.100,1 euros l'any 2020, un 4,4% per sobre el de 2019. Els salaris a Catalunya. Any 2020 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

El cost laboral per treballador i mes va ser de 3.394,01 euros a Catalunya al quart trimestre del 2023, un 5,6% més que al mateix trimestre del 2022. T/4 2023 - Institut d'Estadística de Catalunya

-

Clima i confiança empresarial

L'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de Catalunya augmenta un 2,3% al segon trimestre del 2024 respecte del trimestre anterior. Tots els sectors d'activitat milloren la confiança empresarial excepte la construcció (-0,5%). L’hostaleria i transport mostra l'increment més elevat (5,0%), seguit de la indústria (3,8%), el comerç (1,7%) i la resta de serveis (1,6%). Indicadors de confiança empresarial. T2/2024 - Idescat

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2024 registra un saldo de 7,9 punts. El 21,7% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al primer trimestre, mentre que l'opinió del 13,8% és desfavorable. El 64,5% restant considera que s'ha mantingut estable. Enquesta de clima empresarial. T1/2024 - Idescat

Al tercer trimestre del 2023, el 32,3% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que la reforma laboral del 2022, continguda en el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, ha afectat la política de contractació del seu negoci des que va entrar en vigor: un 23,1% de manera negativa i un 9,2% de manera positiva. D'altra banda, el 54,7% dels establiments declaren que no els ha afectat i el 13,0% restant no ho sap o no respon. Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2023 - Idescat

-

Conjuntura per sectors

Indústria

La indústria representa el 16,7% de l'ocupació de Catalunya. El treball en el sector industrial. 1r trimestre 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia (base 2021=100), augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al febrer del 2024. Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2024 - Idescat

L'índex de preus de productes industrials (base 2021=100), que no inclou l'energia, disminueix un 1,0% interanual a Catalunya al març del 2024. Índex de preus industrials. 03/2024 - Idescat

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2021=100) augmenta un 5,9% interanual a Catalunya al març del 2024. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns de consum (7,7%), els béns d'equipament (4,9%) i els béns intermedis (4,9%); en canvi, decreix l'energia un 3,9%. Índex de producció industrial. 03/2024 - Idescat

Serveis

L'índex de volum de negoci del sector serveis (base 2021=100) creix un 4,5% interanual a Catalunya al febrer del 2024. Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2024 - Idescat

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) va augmentar un 2,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2023. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment de l'1,9% respecte a un any enrere, atès que el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) va créixer un 6,2%, malgrat que el sector comerç va disminuir un 0,7%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es van donar a les activitats professionals, científiques i tècniques (14,8%) i a l’hostaleria (8,7%). Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2023 - Idescat

Comerç

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,7% interanual a Catalunya al març del 2024. Índex de comerç al detall. 03/2024 - Idescat

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,6% al març del 2024 respecte al mateix mes del 2023. Per grups de productes, l'augment es deu a l'increment de les vendes dels productes d'alimentació (2,7%), ja que les vendes de la resta de productes han disminuït (−1,8%). Índex de vendes en grans superfícies. 03/2024 - Idescat

Turisme

El turisme representa el 14,2% de l'ocupació de Catalunya. El treball en el sector turístic 1r triemstre 2024 - Observatori del Treball i Model Productiu

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 958,7 milers al gener del 2024, enfront dels 798,3 milers del gener del 2023, xifra que suposa un augment interanual del 20,3%. Segons el país de residència habitual, els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i els Estats Units, amb 157,2, 152,5 i 61,3 milers de turistes, respectivament. Turisme estranger. 1/2024 - Idescat

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.050 milions d'euros al gener del 2024, xifra que suposa un augment del 30,1% respecte al mateix període de l'any anterior. Despesa del turisme estranger. 1/2024 - Idescat

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,0 milions al febrer del 2024, enfront dels 930,2 milers del febrer del 2023, xifra que suposa un augment interanual del 12,9%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i el Regne Unit, amb 220,2, 88,6 i 68,2 milers de turistes, respectivament. Estadística del turisme estranger. 02/2024 - Idescat

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.105 milions d'euros al febrer del 2024, xifra que suposa un augment del 17,8% respecte al mateix període de l'any anterior. Estadística de la despesa del turisme estranger. 02/2023 - Idescat

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al març del 2024 i se situa en 119,94 euros. Per marques turístiques, Barcelona, Val d'Aran i Paisatges Barcelona presenten els valors més elevats (147,83, 128,68 i 92,68 euros, respectivament), amb taxes de variació positives del 3,7%, 1,8% i 6,3%, respectivament. Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 03/2024 - Idescat