Cop d'ull al Mercat de treball

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Població Activa

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones en el període 2021-2031 i se situarà en 4,3 milions, xifra que suposa un creixement d’un 8,0% en aquest període, segons l'escenari mitjà de les Projeccions de població activa 2021-2071.

Projeccions de població activa. 2021-2071Idescat

         -

Enquesta de Població Activa

Estat i CCAA

Nota de premsa. 4t trimestre 2022 - Institut Nacional d'Estadística (INE)

Infografies Estat i CCAA: Taxes AturTaxes Ocupació Taxes Activitat 

Catalunya i províncies

Nota EPA. 4t trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Infografia i Taules resum de resultats 

Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial

-                          

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació. Catalunya. Novembre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-

Atur

Taxa d'atur del 6.6% a la Zona Euro (6.1% als països UE, 13.1% a Espanya) - Euroindicators. Febrer 2023

L'atur ha augmentat en 70.744 persones durant el mes de gener. Dades dels registres del SEPE. Gener 2023 (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) - Ministeri de Treball i Economia Social

Radiografia de l’atur a la població de 45 a 64 anys – Observatori del Treball i Model Productiu

Fluxos de l'atur registrat. Gener 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

Atur per comarques i municipis. Gener 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

Atur registrat a la província i municipis de Barcelona. Desembre 2022 (Infografia) - OTEDE, Diputació de Barcelona

Infografia del perfil de l’atur. Situació a 31 de desembre de 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                

Afiliació a la Seguretat Social

La Seguretat Social suma 57.726 afiliats en termes desestacionalitzats el gener - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

La Seguretat Social va acabar el 2022 amb més de 2.5 milions d'afiliats estrangers - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

El Ministeri d'Inclusió comença a publicar dades d'ocupació d'alta freqüència ajustats a la realitat - Ministeri d'inclusió, Seguretat Social i Migracions

La Seguretat Social suma 78.695 afiliats en termes destacionalitzats durant el novembre. Balanç mensual d'afiliació a la Seguretat Social. Novembre 2022 (Estat) - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

La Seguretat Social registra 22.441 afiliats estrangers més a l'octubre, fins a un total de 2.462.109 persones - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Inclusió registra quasi 17.000 expedients de joves tutelats i ex tutelats que faciliten la seva inserció social i laboral - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

La xifra d’afiliació a la Seguretat Social a Catalunya mitjana del mes de setembre se situa en 3.613.362 afiliacions, rècord històric per a un mes de setembre (la sèrie històrica disponible comença en 2004).

Nota d'afiliació a la Seguretat Social. Gener 2023 - Observatori del Treball i Model Productiu

Afiliació a la Seguretat Social per Comunitats Autònomes. Novembre 2022 – Observatori del Treball i Model Productiu

Evolució i perfil del treball autònom. Situació a 30 de juny de 2022 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Afiliació a la Seguretat Social. Setembre 2020 (Catalunya, províncies, comarques i municipis) - Observatori del Treball i Model Productiu 

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,3% al mes de setembre respecte a l'any anterior i se situa en 3.427.100 persones, segons dades provisionals.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2022. Dades provisionals – Institut d’Estadística de Catalunya

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 2,7% al mes de desembre del 2022 respecte a l'any anterior i es va situar en 3.428.757 persones, segons dades provisionals.

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 12/2022. Dades provisionals – Institut d’Estadística de Catalunya

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2021 - Institut d'Estadística de Catalunya

Contractació laboral

Durant el mes de gener s’han formalitzat 185.866 contractes laborals amb lloc de treball a Catalunya, dels què el 44,4% han estat indefinits (82.502) i el 55,6%, temporals (103.364). Es tracta de la xifra més alta de contractació indefinida en un mes de gener.

Nota de contractació laboral. Gener 2023 – Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de contractació laboral. Dades de Desembre 2022  - Observatori del Treball i Model Productiu

Els registres de contractació laboral mostren que en els cinc primers mesos de 2022 s’han formalitzat més de quatre-cents trenta-dos mil contractes laborals indefinits amb lloc de treball a Catalunya. Fragments de coneixement. Com evoluciona la temporalitat laboral a Catalunya? - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Ocupacions i ofertes de llocs de treball

Caracterització de les entrades a l'ocupació. 3r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català. Desembre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions amb més ofertes XALOC. 1r semestre 2022 - Diputació de Barcelona

Ofertes de llocs de treball. Gener 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Nota d'ocupació en activitats d’alt contingut tecnològic. Setembre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                      

Perspectiva de gènere

L'ocupació de les dones assalariades creix un 0,5% en el trimestre gràcies a l’augment de 37.000 treballadores amb contracte indefinit (+3,1%) que contraresta la caiguda de 28.900 treballadores amb contracte temporal (-9,4%). Interanualment, el creixement de dones assalariades és de l’1,6%.

Dones i treball. 3r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Bretxa salarial de gènere a Catalunya. Any 2019 - Observatori del Treball i Model Productiu

El mercat de treball en perspectiva de gènere, 3r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Col·lectius

Joves

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 4t trimestre 2022 - Observatori Català de la Joventut

Joves i mercat de treball. 4t trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Població estrangera

Població estrangera i mercat de treball. 4t trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Diversitat funcional

Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2021 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Salaris i costos laborals

El guany brut anual mitjà per persona treballadora a Catalunya s’ha situat en els 27.100,1 euros l'any 2020, un 4,4% per sobre el de 2019. Els salaris a Catalunya. Any 2020 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

El cost laboral per treballador i mes és de 2.947,55 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2022, un 4,8% més que al mateix trimestre del 2021. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.748,84 euros, un 12,8% més que un any enrere. Estadístiques de cost laboral. T3/2022 – Idescat

-

Clima i confiança empresarial

L'índex de confiança empresarial disminueix un 0,3% al primer trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior. La indústria (2,7%), la construcció (1,2%) i el comerç (1,1%) mostren una millora de la confiança, mentre que l'hostaleria i transport i la resta de serveis en mostren un decrement (−4,2% i −1,6%, respectivament). Indicadors de confiança empresarial. T1/2023 - Idescat 

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2022 registra un saldo de 6,4 punts. El 23,0% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al quart trimestre, mentre que el 16,6% la té desfavorable i el 60,4% considera que s'ha mantingut estable. Enquesta de clima empresarial. T4/2022 - Idescat 

Els establiments empresarials de Catalunya declaren que les principals mesures per fer front a l'augment del preu de l'energia posades en marxa en els darrers 12 mesos han estat afavorir el teletreball, amb un 27,1% dels establiments, la implantació de noves tecnologies de procés més eficients energèticament amb un 22,9%, autogenerar energia elèctrica (solar o altres) amb un 13,6% i reformar l'establiment per millorar-ne l'aïllament amb un 12,1%. Un 25,4% dels establiments declara que ha aplicat altres mesures diferents, i un 40,8% declara no haver posat en marxa cap mesura. Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2022 - Idescat

-

Conjuntura per sectors

Indústria

L'índex de volum de negoci a la indústria augmenta un 9,4% interanual a Catalunya al novembre del 2022. Per grans sectors industrials, van créixer tots els béns. Índex de volum de negoci a la indústria. 11/02022 - Idescat

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,8% interanual a Catalunya al novembre del 2022. Per grans sectors industrials, decreixen l'energia un 20,9% i els béns intermedis un 4,9% i, d’altra banda, creixen els béns d’equipament un 3,5% i els béns de consum un 0,5%. Índex de producció industrial.  11/2022- Idescat 

Serveis

L'índex de volum de negoci del sector serveis va créixer un 11,9% interanual a Catalunya al novembre del 2022. Per sectors d'activitat, van augmentar el comerç (12,1%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (11,5%). Dins d'aquests, tots van presentar increments; els més destacats van ser les activitats professionals, científiques i tècniques (21,7%) i l'hostaleria (17,2%). Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2022 - Idescat

Comerç

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 7,5% interanual a Catalunya al desembre del 2022. Índex de comerç al detall. 12/2022 - Idescat

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 3,8% a l'octubre del 2022 respecte al mateix mes del 2021. Per grups de productes, les vendes d’alimentació han augmentat un 5,4% i les de la resta de productes un 2,2%. Índex de vendes en grans superfícies. 10/2022 - Idescat

Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 962,7 milers al novembre del 2022, enfront dels 616,1 milers del novembre del 2021, xifra que suposa un augment interanual del 56,3%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i el Regne Unit, amb 197,7, 85,0 i 82,0 milers de turistes, respectivament. Turisme estranger. 11/2022 - Idescat

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 883 milions d'euros al desembre del 2022, xifra que suposa un augment del 61,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Despesa del turisme estranger. 12/2022 - Idescat

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 16,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i es va situar en 99,55 euros. Per marques turístiques, Val d'Aran, Barcelona i Costa Daurada van presentar els valors més elevats (152,19, 109,90 i 104,53 euros, respectivament). Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2022 - Idescat