Cop d'ull al Mercat de treball

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Enquesta de Població Activa (EPA)

Estat i CCAA

Nota de premsa. 1r trimestre 2022 - Institut Nacional d'Estadística (INE)

Infografies Estat i CCAA: Taxes AturTaxes Ocupació Taxes Activitat 

Catalunya i províncies

Nota EPA. 1r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Infografia i Taules resum de resultats 

Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial

-                          

Regulació d'ocupació

Regulació d'ocupació. Catalunya. Abril 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-

Atur

Taxa d’atur del 6,8% a la zona Euro (6,8% als països UE, 13,5% a Espanya). Euroindicadors. Març 2022

Un de cada dos contrates signats a l'abril és indefinit, un mes en què l'atur cau en 86.260 persones. Dades dels registres del SEPE. Abril 2022 (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) - Ministeri de Treball i Economia Social   

Descens discret de l’atur al març (174 persones menys). Nota d'atur registrat. Abril 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Fluxos de l'atur registrat. Abril 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Atur per comarques i municipis. Abril 2022- Observatori del Treball i Model Productiu 

Informe de l'atur registrat a la província i municipis de Barcelona. Abril 2022 (Infografia) - OTEDE, Diputació de Barcelona 

Infografia del perfil de l’atur. Situació a 31 de març de 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                

Afiliació a la Seguretat Social

L'afiliación a la Seguretat Social creix en 33.000 persones a l'abril. Balanç mensual de l’afiliació. Abril 2022(Estat) - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

L’afiliació a la Seguretat Social creix un 0,7% el març, mateix increment que en 2019. Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Abril 2022 (Catalunya) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Afiliació a la Seguretat Social. Setembre 2020 (Catalunya, províncies, comarques i municipis) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Evolució i perfil del treball autònom. Març 2022 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Contractació laboral

Rècord de contractes indefinits: el 37,1% dels signats al març. Nota de contractació laboral. Abril 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-

Ocupacions i ofertes de llocs de treball

Caracterització de les entrades a l’ocupació. 4t trimestre 2021 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català. Març 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ofertes de llocs de treball. Abril 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Nota d’ocupació en activitats d’alt contingut tecnològic. Setembre 2020 - Observatori del Treball i Model Productiu 

-                                                                                                      

Perspectiva de gènere

Dones i treball. 1r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Col·lectius

Joves

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 1r trimestre 2022 - Observatori Català de la Joventut

Joves i mercat de treball. 1r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Població estrangera

Població estrangera i mercat de treball. 1r trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Diversitat funcional

Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2021 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu

-

Clima i confiança empresarial

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 1,8% al primer trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior. Indicadors de confiança empresarial. T1/2022 - Idescat 

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2021 registra un saldo de 5,6 punts. Enquesta de clima empresarial. T4/2021 - Idescat 

El 57,4% dels establiments industrials de Catalunya van declarar haver tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al quart trimestre del 2021, gairebé el doble que el conjunt d'establiments empresarials (30,4%). Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T4/2021 - Idescat

-

Conjuntura per sectors

Indústria

L'índex de volum de negoci a la indústria augmenta un 12,1% interanual a Catalunya al gener del 2022. Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2022 - Idescat

L'índex de producció industrial disminueix un 3,4% interanual a Catalunya al gener del 2022. Índex de producció industrial. 01/2022- Idescat 

Serveis

L'índex de producció del sector serveis va augmentar un 16,2% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2021. D'altra banda, l'índex de volum de negoci també va presentar un increment del 17,5% respecte a un any enrere, atès que el comerç va créixer un 14,1% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 24,2%. Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2021- Idescat 

Comerç

L'índex general de comerç al detall augmenta un 11,4% interanual a Catalunya al febrer del 2022. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 3,2% i la resta de productes un 18,9%. Índex de comerç al detall. 02/2022 - Idescat 

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha augmentat un 21,0% al febrer del 2022 respecte a un any enrere. Índex de vendes en grans superfícies. 02/2022- Idescat

Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 619,4 milers al febrer del 2022, xifra que suposa un augment interanual del 1.039,7%. Turisme estranger. 02/2022 - Idescat

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 589 milions d'euros al febrer del 2022, un 977,1% més que un any enrere. Despesa del turisme estranger. 02/2022 - Idescat

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 38,8% interanual a Catalunya al febrer del 2022 i se situa en 91,08 euros. Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 02/2022 - Idescat