Plans Locals d'Ocupació

________________________________________________________________________________________________

Què són?

Els plans locals d’ocupació són una política pública adreçada a oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur a través de mesures de creació directa de llocs de treball i de foment de la contractació estable, acompanyades d’accions de formació i capacitació professional.

Des de l'any 2014, la Diputació de Barcelona impulsa el finançament de plans locals d’ocupació destinats a les entitats locals de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona).

Els programes s’articulen en tres objectius que s’emmarquen en tres modalitats de suport:

 1. Suport als plans locals d’ocupació. Té per finalitat contribuir a la contractació laboral i/o el nomenament interí de persones que es trobin en situació d'atur per part de les administracions públiques locals.
 2. Suport a la formació. Té per objectiu garantir la formació adequada, millorar la qualificació, capacitació i competències professionals de les persones que es troben en situació d’atur afavorint la cerca de feina i manteniment en el mercat de treball de les persones contractades. A través d’aquesta major capacitació és pretén satisfer les necessitats de les persones i de les empreses, fent-les també més competitives.
 3. Ajuts a la contractació laboral. Té per finalitat fomentar la contractació laboral de persones en situació d’atur per part de les empreses, per afavorir la integració al món laboral i garantir la seva permanència tot fomentant una major estabilitat laboral.

Fins ara s'han aprovat 11 plans, amb una dotació pressupostària total de 250 MEUR. El darrer és el que s'executarà al llarg de l'any 2024.

Plans Locals d'Ocupació 2024

El fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del 2024 s’ha aprovat i concedit als 310 ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 29 de febrer de 2024, amb una dotació de 14.999.375,00 € i com a recurs econòmic inclòs en el marc de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027.

Aquest recurs té com a finalitat donar suport econòmic per al desenvolupament d'actuacions orientades a promoure l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur, preferentment per raó de gènere, edat, salut i/o temps en atur, mitjançant tres modalitats de suport:

 1. Contractació de personal. Té per finalitat el desplegament de plans locals d’ocupació, mitjançant la contractació laboral i/o nomenament interí de  persones aturades, realitzats per part dels ens destinatari. L’objecte d’aquesta modalitat, que en la present convocatòria exclou les persones amb  titulació inclosa en el grup A1, és fomentar la contractació directa de persones en situació d’atur per part de les administracions públiques locals. També serà requisit que les persones contractades hagin realitzat formació transversal amb una durada mínima de 5 hores, durant la vigència del recurs, i no necessàriament amb càrrec a aquest ajut.
 2. Formació. Té per objecte garantir i millorar les competències professionals de les persones aturades. Aquesta formació va adreçada també a les  persones que, havent estat aturades, siguin beneficiàries d’alguna de les altres modalitats.
 3. Ajuts a la contractació laboral. Té per finalitat el foment de la contractació per part de les empreses de persones aturades, a través d’ajuts a la contractació laboral concedits pels ens destinataris. També és requisit que les persones contractades hagin realitzat formació transversal amb una durada mínima de 5 hores, durant la vigència del recurs, i no necessàriament amb càrrec a aquest ajut.

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 100% de l’ajut disposen fins al 31 de maig de 2024 per presentar l’acceptació expressa. En cas de no presentar-la en el termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però es pagarà prèvia justificació de despeses.

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut es correspon amb el període comprès entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.

Documentació:

 

Dates clau:

 • Justificació voluntària: fins al 15/11/2024
 • Justificació final: entre el 02/01 i el 30/04 del 2025

.

Plans Locals d'Ocupació 2023

El fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del 2023 s’ha aprovat i concedit als 310 ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 23 de febrer de 2023, amb una dotació de 14.999.450,00 € i com a recurs econòmic inclòs en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Aquest recurs té com a finalitat donar suport a actuacions orientades a fomentar l’ocupació de les persones aturades i cooperar amb els municipis per tal que puguin comptar amb recursos suficients per cobrir les seves necessitats i reforçar la prestació dels serveis municipals mitjançant la contractació de persones en situació d’atur durant el 2023. S’ha atorgat pel procediment de concessió directa amb concurrència i els ens destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona, a excepció de l’Ajuntament de Barcelona, per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació.

Es constitueix com a suport econòmic per oferir i millorar les oportunitats laborals de les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat, a través de mesures de creació directa de llocs de treball i de foment de la contractació estable, ja sigui en l’àmbit públic, com en el privat per part d’empreses del territori, acompanyades de mesures orientades a la formació i capacitació professional.

Aquest Pla s’articula a través d’aquestes tres modalitats de suport que es troben interrelacionades:

 1. Suport als Plans Locals d’Ocupació
 2. Suport a la formació
 3. Ajuts a la contractació laboral

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 100% de l’ajut disposen fins al 31 de maig de 2023 per presentar l’acceptació expressa. En cas de no presentar-la en el termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però es pagarà prèvia justificació de despeses.

El període d’execució dels ajuts concedits en aquest Pla comprèn l’anualitat 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

S’estableixen dos terminis de justificació:

 • Justificació voluntària fins al 15/11/2023
 • Justificació final entre el 02/01/2024 i el 30/04/2024.

Facilitem els enllaços als formularis corresponents, que han de ser guardats per poder incorporar les dades:

 • Formulari d’acceptació de recursos C3-004-23
 • Formulari de justificació de despeses C4-034-23
 • Formulari de justificació tècnica C4-035-23

Plans Locals d'Ocupació 2022

El fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del 2022 s’ha aprovat i concedit als 310 ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 24 de febrer de 2022, amb una dotació de 15.000.000,00 € i com a recurs econòmic inclòs en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Aquest recurs té com a finalitat donar suport a actuacions orientades a fomentar l’ocupació de les persones aturades i cooperar amb els municipis per tal que puguin comptar amb recursos suficients per cobrir les seves necessitats i reforçar la prestació dels serveis municipals mitjançant la contractació de persones en situació d’atur durant el 2022. S’ha atorgat pel procediment de concessió directa i els ens destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona, amb excepció de l’Ajuntament de Barcelona, per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació.

Es constitueix com a suport econòmic per oferir i millorar les oportunitats laborals de les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat, a través de mesures de creació directa de llocs de treball i de foment de la contractació estable, ja sigui en l’àmbit públic, com en el privat per part d’empreses del territori, acompanyades de mesures orientades a la formació i capacitació professional.

Aquest Pla s’articula a través d’aquestes tres modalitats de suport que es troben interrelacionades

 1. Suport als Plans Locals d’Ocupació
 2. Suport a la formació
 3. Ajuts a la contractació laboral

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 100% de l’ajut disposaven fins el 31 de maig de 2022 per presentar l’acceptació expressa. En cas de no presentar-la en el termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament però es pagarà prèvia justificació de despeses.

El període d’execució dels ajuts concedits en aquest Pla comprèn l’anualitat 2022 (01/01/2022-31/12/2022) i s’estableixen dos terminis de justificació:

 • la justificació voluntària fins al 15/11/2022
 • la justificació final entre el 02/01/2023 i el 30/04/2023.

 Els formularis per la justificació els podeu descarregar a:

Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants

En data 27/05/2021 s’ha concedit a 228 municipis de la demarcació de Barcelona el fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

Aquest recurs s’emmarca en la lluita contra les desigualtats en l’accés al món laboral i s’alinea amb el recolzament explícit als municipis petits que la Diputació de Barcelona manifesta en el seu Pla d’Actuació de Mandat, amb la voluntat d’impulsar l’equilibri i la cohesió territorial. Té com a finalitat donar suport a l’ocupació i reforçar les estructures dels municipis de fins a 10.000 habitants mitjançant la contractació de persones en situació d’atur durant el 2021, amb una assignació fixa a cada ens beneficiari de 5.787,25 €.

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut es correspon amb el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. Es permet la concatenació amb altres programes, de forma que les contractacions i nomenaments iniciats en anteriors Plans Locals d’Ocupació es poden acabar de finançar amb càrrec al present fons, amb el requisit que el període imputat es realitzi durant el termini d’execució del present recurs.

Els ens locals destinataris no han de fer cap sol·licitud, tan sols presentar el formulari d’acceptació expressa abans del 15 de setembre del 2021 per beneficiar-se d’una bestreta del 100% de l’ajut concedit.

Dates clau:

Justificació voluntària: fins al 15 de novembre de 2021

Justificació final: entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d'abril de 2022

.

Pla de reactivació de l'ocupació 

El Pla de reactivació de l’ocupació ha estat aprovat com a recurs del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 en data 26 de novembre de 2020. Està dotat amb 12 M€ i té per finalitat que els ens locals destinataris duguin a terme actuacions orientades a fomentar l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades, mitjançant tres modalitats de suport econòmic:

1. Plans locals d’ocupació

2. Formació

3. Ajuts a la contractació laboral

Aquest nou pla està inclòs dins de les mesures del Pla de xoc per a la reactivació econòmica i social, adoptades per la Diputació de Barcelona per fer front a la pandèmia Covid-19. Pretén reforçar els governs locals per al rellançament social i econòmic, el que és especialment necessari en un moment com l’actual, en què les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19 tenen efectes rellevants en l’aturada de l’economia i la conseqüent destrucció de llocs de treball.

________________________________________________________________________________________________

Aquest recurs es concedeix mitjançant un fons de prestació que es preveu atorgar a tots els municipis de la demarcació durant el mes de desembre del 2020. Els ens locals destinataris no han de fer cap sol·licitud, tan sols presentar el formulari d’acceptació expressa abans de l’1 de març del 2021 per beneficiar-se d’una bestreta del 100% de l’ajut concedit.

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut es correspon amb el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021

Per a més informació podeu consultar:

 

Dates clau:

 • Justificació voluntària: fins al 15 de novembre de 2021
 • Justificació final: entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d'abril de 2022 

.

Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició)    

El Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició) ha estat aprovat per acord de Junta de Govern de Diputació de Barcelona d’11 d’abril de 2019. Està dotat amb 18 M€ i es complementa a l’aportació realitzada en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 (1a edició). En aquest sentit, igual que l’anterior, el Programa té per objectiu promoure la realització d’actuacions orientades a millorar l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social i, a la vegada, impulsar una visió estratègica territorial de creixement econòmic que possibiliti a les persones aturades a trobar i mantenir una feina.

El programa preveu la concessió d’ajuts econòmics adreçats a la promoció de l’ocupació de les persones aturades mitjançant dues línies de suport:

 • La línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat, destinada a municipis de més de 1.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació, que té com a objectiu la realització d’actuacions en l’àmbit de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa, mitjançant tres modalitats de suport:

  1. Suport als Plans locals d'ocupació.

  2. Suport a la formació.

  3. Ajuts a la contractació laboral.

Cada entitat local beneficiària, amb plena flexibilitat i autonomia, pot decidir com distribuir el suport econòmic concedit entre aquestes diferents modalitats.

 • La línia 2 de suport a la millora de l’ocupabilitat per a petits municipis, concebuda com una línia específica per als municipis de fins a 1.000 habitants. Es preveu la concessió d’ajuts destinats al finançament d’actuacions que puguin emmarcar-se en l’àrea de despesa 2, dins la política de despesa 24 sobre “Foment de l’ocupació local”, podent optar addicionalment per la realització d’altres actuacions adreçades al foment de l’ocupació a través de qualsevol de les modalitats definides per a la línia 1.

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 75% de l’ajut disposen fins el 16 de setembre de 2019 per presentar l’acceptació expressa.

L'execució de les actuacions es durà a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Per a més informació podeu consultar:

 

Tràmits:

 

Dates clau:

 • Acceptació: fins el 16 de setembre de 2019
 • Justificació final: entre l'1 de març i el 20 de juliol de 2020


 

.                                                                   

Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 (1a edició)

El Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 (1a edició) ha estat aprovat per acord de Junta de Govern de Diputació de Barcelona de 29 de novembre de 2018. Està dotat amb 24 M€ i té com objectiu la generació de nova ocupació i l’impuls d’una visió estratègica territorial de creixement econòmic que permeti incrementar les probabilitats de que les persones desocupades trobin i mantinguin una feina.

El programa s’estructura en dues línies de suport:

 • La línia 1 destinada a municipis de més de 1.000 habitants i entitats municipals descentralitzades, que s’articula en tres modalitats de suport:

 1. Suport als Plans locals d’ocupació.
 2. Suport a la formació.

 3. Ajuts a la contractació laboral.

 • La línia 2 concebuda específicament per als municipis de menys de 1.000 habitants. En aquest cas s’amplia la despesa elegible i no es preveu com a obligatòria la subjecció a alguna de les modalitats previstes per la Línia 1.

L'execució de les actuacions es durà a terme en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020.

Per a més informació podeu consultar:

 

Tràmits:

 

Dates clau:

 • Justificació parcial: entre l'1 de març i el 20 de juliol del 2020
 • Justificació extraordinària: entre 01 de setembre i el 30 d'octubre de 2020 
 • Justificació final: entre l'1 de març i el 30 d'abril de 2021

.                                                                                                                                                                               

Principals resultats 2014-2021

Els principals resultats dels programes que es troben finalitzats i tancats, corresponents al període d'execució 2014-2021, són els següents: