programa complementari

Modificació règim Programa de Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020 (1ª edició)

Per acord de la Junta de Govern del passat dia 30/7/2020 es va aprovar una modificació del règim del Programa de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020 (1ª edició), consistent en la modificació dels terminis d’execució i justificació, que queden de la forma següent:

Termini d’execució: fins al 31 de desembre del 2020.

Terminis de justificacions:

Convocatòria - Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts a petits municipis dins el Programa complementari de foment de l'ocupació local (2017-2018) (BOPB de 16 de juny de 2017)

Ha estat publicada la concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis amb població de fins a 1.000 habitants, en el marc de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovada per acord de Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 8 de juny de 2017.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017011634.pdf&1

Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació local (2017-2018) (BOPB 3 de març de 2017)

Ha estat publicada l'aprovació del "Programa complementari de foment de l'ocupacio local 2017-2018", del seu règim de concertacio i de la concessio d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 23 de febrer de 2017.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017003696.pdf&1

Convocatòria - Concessió definitiva d'ajuts del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 11/07/2016)

Es fa pública l'aprovació de la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, així com, la modificació del seu règim de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats.

Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, que va tenir lloc el 10 de març de 2016, en sessió ordinària de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquest s'estructura en dues línies, una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.