Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals


La Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals és una xarxa impulsada per la Diputació de Barcelona des de l'any 2002, que té com a objectiu reduir els obstacles que dificulten la inserció i permanència al mercat de treball de persones amb diagnòstic de trastorn de salut mental a la província de Barcelona.

Formada per 19 OTL que cobreixen el 100% de la població potencialment activa, es fonamenta en l'empoderament de la persona usuària, l'impuls de la inserció al mercat ordinari i el treball en xarxa.

Protocol General per a l'adhesió a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL)    

El Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals té per objecte formalitzar la Xarxa i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d'una OTL i compleixin amb els requisits de participació.

L'objectiu és establir un marc general de la Xarxa OTL que permeti assolir una major eficàcia de les accions locals en matèria d'ocupació desplegades per les OTL, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la millora de les competències professionals, l'intercanvi d'experiències, l'optimització dels recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat.

Què són les Oficines Tècniques Laborals (OTL)?

Les Oficines Tècniques Laborals (OTL) són serveis locals, amb projecció municipial o supramunicipal, que tenen per missió atendre i prestar serveis a usuaris/àries amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental i en tractament medicosanitari, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o millora de l’ocupació.

El model OTL contempla necessàriament una estratègia d’actuació integrada i integral que conjuga tres perspectives: el territori, les persones usuàries i les empreses.

Aquesta estratègia es pot resumir gràficament:Model d’actuació – Xarxa OTL


 


 

Quins productes i serveis ofereix la Diputació de Barcelona?

  • Plataforma Telemàtica XALOC (PTX). Eina integral que té per objecte facilitar la gestió, la planificació i l'avaluació de les polítiques locals de mercat de treball que s'executen des de les OTL. La prestació de la PTX està subjecta a les especificacions determinades en aquest document i s'oferta com a recurs tècnic en el marc del Catàleg de Serveis.
  • Assessorament tècnic especialitzat.
  • Cercle de Comparació Intermunicipal de millora continua.
  • Materials de difusió.
  • Tallers d’intercanvi d’experiències i grups de treball dels equips tècnics de les OTL.
  • Capacitació tècnica en l’àmbit de la malaltia mental.
  • Publicacions de caràcter metodològic. Quaderns "Una persona, una feina":


 

Quadern per al tècnic/a d'ocupació

Quadern per a l'empresa

Quadern per a les famílies

  • Suport econòmic en el marc del Catàleg de Serveis: Podeu consultar tota la informació a l'apartat Catàleg de Serveis.