concertació

Conveni de Ciutat: un nou escenari

La capitalització de les experiències dels Pactes per L'Ocupació dels darres anys  han posat en relleu l'impacte de l'actuació local en la lluita contra la desocupació i la desigualtat d'accés al mercat de treball, així com en la dinamització de les economies locals mitjançant el foment de la creació d'empreses, el suport a l'economia social i la dinamització sectorial. La participació social és la base de les estratègies de desenvolupament. Aquestes estratègies s'han d’elaborar conjuntament amb els diferents actors del territori.