RMI

Convocatòria - Incentius a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, col·lectius en risc d'exclusió social i projectes d'autoocupació (Ordre EMO 236/2015, de 22 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 30 de juliol fins al 15 d'octubre de 2015.

Correcció d'errors (preàmbul, articulat i les bases): ORDRE EMO/238/2015, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/236/2015, de 22 de juliol. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6923/1436957.pdf