Marc jurídic i administratiu

Normativa - Aprovat el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 (Acord GOV/96/2015, de 16 de juny)

El Govern ha aprovat el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016, un instrument amb el qual es vol “reduir la pobresa i promoure la inclusió social i això fer-ho amb la màxima coordinació dels departaments i entitats de la Generalitat, i amb la participació d’altres agents econòmics i socials”.

Normativa - Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (Ordre BSF/176/2015, de 4 de juny)

Aquesta Ordre té per objecte regular aquest servei per tal que, complementant la xarxa de recursos existent en els àmbits social, de salut i del treball, ofereixi els mitjans necessaris perquè les persones amb problemes de salut mental conservin i potenciïn les seves capacitats laborals, i se’ls procuri l’estímul i la capacitació necessaris per tal que, des d’aquest servei, puguin fer el pas a l’activitat laboral.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6893/1430425.pdf

Convocatòria - Bases per a subvencions adreçades al finançament de l'acció «El teu treball EURES-FSE» (Reial Decret 379/2015, de 14 de mayo)

Aquesta iniciativa pretèn facilitar l'entrada de treballadors desocupats en el mercat de treball, destacant la mobilitat com a aspecet a reforçar i aconseguir així els objectius de l'Estratègia Europea 2020.

Les subvencions que se'n derivin es destinaran a la realització d'entrevistes de selecció, trasllats de país i assentament per contractació laboral amb una durada mínima de 6 mesos.

Normativa - Aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat i les mesures alternatives excepcionals per a les empreses

Aquest decret vol assolir diversos objectius, entre aquests:

- coordinar i unificar criteris en el tractament d'expedients de reconeixement d'excepcionalitat,

- clarificar els òrgans encarregats de la seva gestió,

- definir el criteri de vigència per anys naturals com a data d'efectes, de les resolucions de declaració d'excepcionalitat i autorització de mesures alternatives,

- implantar un mecanisme de simplificació de les obligacions informatives de les empreses (una única memòria anual).

Normativa - Aprovat el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015 (Acord GOV/76/2015, de 26 de maig)

Aquesta proposta significa un gran repte, en especial pels serveis d’ocupació públics, en la mesura que suposa un nou enfocament per a l’accés dels joves a la vida laboral, pel qual se’ls hi ofereix, a més d’una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, una primera experiència laboral que els hi permeti desenvolupar les competències professionals necessàries per a iniciar una carrera professional de futur.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427352.pdf