Convocatòria - Subvencions per a la inserció laboral i l'ordenació de fluxos migratoris per campanyes agrícoles de temporada (Resolució de 20 d'abril de 2015, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Termini de sol·licituds: del 13 de maig a l'1 de juny de 2015.

Bases de la convocatòria: Ordre ESS/1708/2012, de 20 de juliol.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5267.pdf