Convocatòria - Programa de suport als territoris amb majors necessitats: Projecte Treball als barris (Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril)

Termini de sol·licituds: del 24 d'abril al 22 de maig de 2015.

Import convocat:  22.000.000,00 euros.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6857/1420842.pdf