Convocatòria - Concessió definitiva d'ajuts del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 11/07/2016)

Es fa pública l'aprovació de la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, així com, la modificació del seu règim de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats.

Aquest programa, que fou aprovat per acord de Junta de Govern de 10 de març de 2016, compta amb una assignació de quasi 30 milions d’euros, repartits en dues línies de suport. En concret, la Línia 1, que correspon al suport integral al foment de l’ocupació, compta amb un import total de 25.079.542,17 €. Aquesta línia, gestionada pel Servei de Mercat de Treball, s'orienta a oferir oportunitats laborals a persones en situació d'atur a través de mesures de creació directa d'ocupació, tant en l'àmbit públic com privat, acompanyades d'accions de formació i capacitació professional.

Anunci al BOP : https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&07/022016012139.pdf&1

Per a més informació sobre el programa podeu consultar la següent entrada de la comunitat d'ocupació