Modificació règim Programa de Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020 (1ª edició)

Per acord de la Junta de Govern del passat dia 30/7/2020 es va aprovar una modificació del règim del Programa de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020 (1ª edició), consistent en la modificació dels terminis d’execució i justificació, que queden de la forma següent:

Termini d’execució: fins al 31 de desembre del 2020.

Terminis de justificacions:

Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no hagin justificat la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019 han de presentar, entre el dia 1 i el 30 d’octubre de 2020, una justificació de les despeses executades fins assolir, com a mínim, l’import de la primera bestreta.

Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i que s'hagin executat dins el període establert, s'han de justificar entre el dia 1 de març i el 30 d’abril de 2021.

Per altra banda, es va aprovar també una modificació de l’article 2.1.c, en el sentit d’excloure de la prohibició general d’incoar expedients de regulació d’ocupació durant la vigència dels contractes bonificats, aquells expedients de regulació temporal de l’ocupació, amb suspensió de contractes o reducció de la jornada laboral, motivats per la paralització de l’activitat econòmica provocada pel Covid-19.