Destacats

Normativa - Aprovat un nou Text refós de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre)

Les nombroses modificacions que ha patit l'Estatut dels Treballadors a partir de la seva aprovació al març de 1980, feien necessari un nou text refós per tal d'aclarir i reordenar diversos articles, sense que aquest impliqui un nou règim jurídic, ni novetats substancials en la matèria. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf

Acord de Ministres, 23/10/2015

Normativa - El Govern aprova noves contractacions per continuar impulsant la Garantia Juvenil (Acord de Govern, de 13 d'octubre de 2015)

El Govern ha aprovat la creació d’un programa per donar suport a la gestió de les actuacions del programa Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objectiu és que cap jove accedeixi al mercat de treball sense una formació que el capaciti per exercir un lloc de treball de qualitat, i que tota persona jove inscrita a la Garantia Juvenil tingui una primera experiència laboral.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/ac...

Nomativa - Nova llei reguladora del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (Llei 30/2015, de 9 de setembre)

Aquesta llei suposa una reforma integral del sistema amb la finalitat d'assolir quatre objetius estratègics:

-  Garantir l'exercici del dret a la formació dels treballadors, ocupats i desocupats, especialment dels més vulnerables.

-  La contribució efectiva de la formació a la competitivitatde les empreses.

-  L'enfortiment de la negociació col·lectiva en l'adequació de l'oferta formativa als requeriments del sistema productiu.

-  L'eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.

Convocatòria - Subvencions del Programa "Joves per l'ocupació" (Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost)

Termini de sol·licituds:

Per a actuacions de:

-  Tutorització i acompanyament a la inserció, formació professionalitzadora i altra formació específica necessària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball, i si escau, formació per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, així com promoció de la participació d’empreses en el Programa: del 15 al 30 de setembre de 2015.