Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Resolució de 30 de juliol de 2015 del SEPE)

Publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 d'agost de 2015. 

Aquest programa s'adreça a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les Oficines d'Ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 d'agost de 2015 i el 15 de febrer de 2016, ambdós inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9172.pdf

+ info