Nomativa - Nova llei reguladora del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (Llei 30/2015, de 9 de setembre)

Aquesta llei suposa una reforma integral del sistema amb la finalitat d'assolir quatre objetius estratègics:

-  Garantir l'exercici del dret a la formació dels treballadors, ocupats i desocupats, especialment dels més vulnerables.

-  La contribució efectiva de la formació a la competitivitatde les empreses.

-  L'enfortiment de la negociació col·lectiva en l'adequació de l'oferta formativa als requeriments del sistema productiu.

-  L'eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.

Amb això es vol consolidar en el sistema productiu una cultura de formació professional i així afavorir la creació d'ocupació estable i de qualitat.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf