Autonòmica

Normativa - Formació en centres de treball (Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol)

L’objecte d’aquesta ordre és establir el règim de la formació en centres de treball, que s’inclou en els currículums dels ensenyaments i continguts formatius implantats o autoritzats pel Departament, comprèn les condicions generals de realització, les condicions d'homologació de les empreses i entitats col·laboradores i les condicions del conveni de col·laboració d’acord amb el qual s’ha de realitzar

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438458.pdf

Convocatòria - Incentius a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, col·lectius en risc d'exclusió social i projectes d'autoocupació (Ordre EMO 236/2015, de 22 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 30 de juliol fins al 15 d'octubre de 2015.

Correcció d'errors (preàmbul, articulat i les bases): ORDRE EMO/238/2015, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/236/2015, de 22 de juliol. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6923/1436957.pdf

Convocatòria - Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades - Convocatòria 2015 (Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol)

Termini de sol·licituds:

- línia de formació transversal: del 21 de juliol al 7 d’agost de 2015.

- línia de formació sectorial: del 21 de juliol fins al 10 de setembre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6916/1435370.pdf

Normativa - Nova llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Llei 13/2015, de 9 de juliol)

L'objecte d'aquesta llei és ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per tal de promoure i desenvolupar la política d’ocupació amb l'objectiu de garantir un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus recursos.