Normativa - Formació en centres de treball (Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol)

L’objecte d’aquesta ordre és establir el règim de la formació en centres de treball, que s’inclou en els currículums dels ensenyaments i continguts formatius implantats o autoritzats pel Departament, comprèn les condicions generals de realització, les condicions d'homologació de les empreses i entitats col·laboradores i les condicions del conveni de col·laboració d’acord amb el qual s’ha de realitzar

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438458.pdf