Destacats

Convocatòria - Programa de suport als territoris amb majors necessitats: Projecte Treball als Barris (Resolució TSF/1694/2016, 7 de juliol)

Termini de sol·licituds: des del 13 de juliol fins al 30 de setembre de 2016.

Import convocat: 30.000.000,00 euros.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7160/1515034.pdf

Convocatòria - Concessió definitiva d'ajuts del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 11/07/2016)

Es fa pública l'aprovació de la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, així com, la modificació del seu règim de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats.

Normativa - Convocatòria d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 2016 - XGL 2016-2019 (BOPB 11/05/2016)

Publicat l'anunci relatiu a la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis d'enguany, dins el Pla de "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

En l'àmbit de les polítiques de mercat de treball, aquest Catàleg presenta una oferta relativa a:

Convocatòria - Pròrroga del Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 1/2016, de 15 d'abril)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació, comprèn la realització de polítiques actives d'ocupació amb la finalitat d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels beneficiaris, les quals es gestionen pels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes i s'acompanya d'una prestació econòmica per desocupació per import del 80% de l'IPREM (426 €), que es gestiona pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Normativa - El Govern crea el Programa d'Orientació Professional Personalitzada del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Acord de Govern 31/03/2016)

D'acord amb la nova Llei 13/2015, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Govern ha aprovat la creació del Programa d’Orientació Professional Personalitzada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que permetrà la incorporació de 110 tècnics de gestió que portaran a terme les seves tasques a les oficines de treball durant tres anys, des de l’1 de maig d’enguany fins al 30 d’abril de 2019.

Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, que va tenir lloc el 10 de març de 2016, en sessió ordinària de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquest s'estructura en dues línies, una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.

Convocatòria - Aprovada la concessió dels fons de prestació en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla" Xarxa Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació dels fons de prestació gestionats a través del Servei de Mercat de Treball de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona:

1. "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica XALOC"

Normativa - Aprovat el Text refós de la Llei d'Ocupació (Reial Decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre)

Aquest text refós té com a objectiu aclarir i harmonitzar la norma sense suposar canvis substantius en el seu contingut, mantenint les polítiques actives d'ocupació com a instruments d'activació de l'ocupació i el Sistema Nacional d'Ocupació, com la conjunt d'estructures, mesures i accions necessàries en la promoció i desenvolupament de la política d'ocupació.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

Acord de Ministres, 23/10/2015