Convocatòria - Pròrroga del Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 1/2016, de 15 d'abril)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació, comprèn la realització de polítiques actives d'ocupació amb la finalitat d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels beneficiaris, les quals es gestionen pels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes i s'acompanya d'una prestació econòmica per desocupació per import del 80% de l'IPREM (426 €), que es gestiona pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Aquest Programa ha vist prorrogada la seva vigència per tal de mantenir les mesures d'activació per a l'ocupació establertes en el Reial Decret-llei 16/2014, de 19 de desembre. Així doncs, es modifica el termini pel qual es pot presentar la sol·licitud d'incorporació al Programa fins al 15 d'abril de 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3647.pdf

+ info