Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Resolució de 9 de febrer de 2016 del SEPE)

Publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 de febrer de 2016.

Aquest programa s'adreça a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 de febrer i el 15 d'agost de 2016, ambdòs inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/pdfs/BOE-A-2016-1550.pdf

+ info