Normativa - Aprovat el Text refós de la Llei d'Ocupació (Reial Decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre)

Aquest text refós té com a objectiu aclarir i harmonitzar la norma sense suposar canvis substantius en el seu contingut, mantenint les polítiques actives d'ocupació com a instruments d'activació de l'ocupació i el Sistema Nacional d'Ocupació, com la conjunt d'estructures, mesures i accions necessàries en la promoció i desenvolupament de la política d'ocupació.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

Acord de Ministres, 23/10/2015