Destacats

Recomanem: "Las exigencias emocionales en el trabajo. El caso español"

Marrero Rodríguez, J. Rosa; Abdul-Jalbar Betancos, Beatriz. "Las exigencias emocionales en el trabajo. El caso español". Papers. Revista de sociologia. 2015, 100/2. 173-193

1

Recomanem: "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España"

Luque, Víctor. "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España". Papeles de Europa. Vol. 28, Núm. 1 (2015): 86–115.

1

Recomanem: "La atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis"

Camacho Ballesta, José Antonio; Ruiz Peñalver, Soraya María; Minguela Recover, María de los Ángeles. "La atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis: el caso español". Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 33, Núm. 1 (2015) 169-188. 

1

Recomanem: "La sobrecualificación en el sector turístico: el caso español (1987-2011)"

Marrero Rodríguez, J. Rosa. "La sobrecualificación en el sector turístico: el caso español (1987-2011)". Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, Núm. 1 (2015) 149-168. 

1

Normativa - Aprovat el Text refós de la Llei d'Ocupació (Reial Decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre)

Aquest text refós té com a objectiu aclarir i harmonitzar la norma sense suposar canvis substantius en el seu contingut, mantenint les polítiques actives d'ocupació com a instruments d'activació de l'ocupació i el Sistema Nacional d'Ocupació, com la conjunt d'estructures, mesures i accions necessàries en la promoció i desenvolupament de la política d'ocupació.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

Acord de Ministres, 23/10/2015

Normativa - Aprovat un nou Text refós de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre)

Les nombroses modificacions que ha patit l'Estatut dels Treballadors a partir de la seva aprovació al març de 1980, feien necessari un nou text refós per tal d'aclarir i reordenar diversos articles, sense que aquest impliqui un nou règim jurídic, ni novetats substancials en la matèria. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf

Acord de Ministres, 23/10/2015

Normativa - El Govern aprova noves contractacions per continuar impulsant la Garantia Juvenil (Acord de Govern, de 13 d'octubre de 2015)

El Govern ha aprovat la creació d’un programa per donar suport a la gestió de les actuacions del programa Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objectiu és que cap jove accedeixi al mercat de treball sense una formació que el capaciti per exercir un lloc de treball de qualitat, i que tota persona jove inscrita a la Garantia Juvenil tingui una primera experiència laboral.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/ac...