Destacats

Normativa - Aprovat el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015 (Acord GOV/76/2015, de 26 de maig)

Aquesta proposta significa un gran repte, en especial pels serveis d’ocupació públics, en la mesura que suposa un nou enfocament per a l’accés dels joves a la vida laboral, pel qual se’ls hi ofereix, a més d’una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, una primera experiència laboral que els hi permeti desenvolupar les competències professionals necessàries per a iniciar una carrera professional de futur.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427352.pdf

Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril)

Termini de sol·licituds:

Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament econòmic (AODL): del 22 d'abril de 2015 fins al 21 de maig de 2015.

-  Programa de suoprt i acompanyament a la planificació estratègica, per a la pròrroga d'AODL i per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic (Projecte Treball a les 7 comarques): del 22 d'abril fins al 22 de maig de 2015.

Normativa - Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març)

Aquesta reforma s'anuncia com a necessària per tal de generar ocupació estable i de qualitat. Cal una adequació entre l'oferta i la demanda de qualificacions, la qual cosa implica anticipar-se a les necessitats demandades per les empreses i oferir als joves i a la població treballadora en general, una formació ajustada a les seves necessitats.

Normativa - Noves mesures en l'àmbit de l'ocupació i la seguretat social (Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer)

El Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, amb el títol «de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social», inclou un seguit de disposicions que dins l'àmbit d'ocupació i seguretat social es podrien agrupar en:

Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Resolució de 13 de febrer de 2015 del SEPE)

Publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 de febrer fins al 15 d'agost de 2015