Polítiques d'ocupació: actives, passives

Normativa - Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (Ordre BSF/176/2015, de 4 de juny)

Aquesta Ordre té per objecte regular aquest servei per tal que, complementant la xarxa de recursos existent en els àmbits social, de salut i del treball, ofereixi els mitjans necessaris perquè les persones amb problemes de salut mental conservin i potenciïn les seves capacitats laborals, i se’ls procuri l’estímul i la capacitació necessaris per tal que, des d’aquest servei, puguin fer el pas a l’activitat laboral.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6893/1430425.pdf

Convocatòria - Bases per a subvencions adreçades al finançament de l'acció «El teu treball EURES-FSE» (Reial Decret 379/2015, de 14 de mayo)

Aquesta iniciativa pretèn facilitar l'entrada de treballadors desocupats en el mercat de treball, destacant la mobilitat com a aspecet a reforçar i aconseguir així els objectius de l'Estratègia Europea 2020.

Les subvencions que se'n derivin es destinaran a la realització d'entrevistes de selecció, trasllats de país i assentament per contractació laboral amb una durada mínima de 6 mesos.

Normativa - Aprovat el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015 (Acord GOV/76/2015, de 26 de maig)

Aquesta proposta significa un gran repte, en especial pels serveis d’ocupació públics, en la mesura que suposa un nou enfocament per a l’accés dels joves a la vida laboral, pel qual se’ls hi ofereix, a més d’una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, una primera experiència laboral que els hi permeti desenvolupar les competències professionals necessàries per a iniciar una carrera professional de futur.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427352.pdf

Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril)

Termini de sol·licituds:

Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament econòmic (AODL): del 22 d'abril de 2015 fins al 21 de maig de 2015.

-  Programa de suoprt i acompanyament a la planificació estratègica, per a la pròrroga d'AODL i per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic (Projecte Treball a les 7 comarques): del 22 d'abril fins al 22 de maig de 2015.

Normativa - Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març)

Aquesta reforma s'anuncia com a necessària per tal de generar ocupació estable i de qualitat. Cal una adequació entre l'oferta i la demanda de qualificacions, la qual cosa implica anticipar-se a les necessitats demandades per les empreses i oferir als joves i a la població treballadora en general, una formació ajustada a les seves necessitats.

Normativa - Noves mesures en l'àmbit de l'ocupació i la seguretat social (Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer)

El Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, amb el títol «de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social», inclou un seguit de disposicions que dins l'àmbit d'ocupació i seguretat social es podrien agrupar en: