Normativa - Aprovació del Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (BOPB de 14 de juliol de 2016)

En sessió de 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL),així com el model d'adhesió a la Xarxa (que us adjuntem en aquest mateix post en format word). 

La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa OTL per contribuir a aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d'ocupació desplegades per les OTL, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la millora de les competències professionals, l'intercanvi d'experiències, l'optimització dels recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat.

La Xarxa OTL es configura com una agrupació voluntària, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d'una OTL i que s'hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. L'objectiu d'aquesta Xarxa és reduir les barreres que obstaculitzen l'accés i la permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorn de salut mental a la demarcació de Barcelona.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&07/022016012272.pdf&1