Normativa - Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març)

Aquesta reforma s'anuncia com a necessària per tal de generar ocupació estable i de qualitat. Cal una adequació entre l'oferta i la demanda de qualificacions, la qual cosa implica anticipar-se a les necessitats demandades per les empreses i oferir als joves i a la població treballadora en general, una formació ajustada a les seves necessitats.

En el sistema que es promulga destaca, el paper protagonista de la negociació col·lectiva i el diàleg social com a eines essencials per assolir una major eficàcia del sistema per tal d'orientar-lo a les necessitats reals de les empreses i treballadors.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf