Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que esgontin la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Reial decret-llei 14/2017, de 6 d'octubre)

Ha estat publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 d'agost de 2017.

Aquest programa s'adreça a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 de febrer i el 30 d'abril de 2018, ambdòs inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf

+ info