Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Resolució d'1 de febrer de 2017 del SEPE)

Ha estat publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 de febrer de 2017.

Aquest programa s'adreça a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 de febrer i 15 d'agost de 2017, ambdòs inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/16/pdfs/BOE-A-2017-1620.pdf

+ info