Recomanem: "Territorio y crisis: impacto territorial de la crisis económica en las regiones metropolitanas..."

Rubiales Pérez, Miguel. "Territorio y crisis: impacto territorial de la crisis económica en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona", a Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XX, núm. 549-7, novembre del 2016.

La crisi econòmica ha tingut un gran impacte al país, però ha estat escassament estudiada en la seva dimensió socioterritorial. Per a analitzar des d'aquesta òptica el seu impacte a les regions metropolitanes de Barcelona i de Madrid, 1) s'estableix una seqüenciació temporal de les taxes d'atur; 2) s'analitza l'evolució temporal de les taxes d'atur segons les principals característiques sociodemogràfiques de la població: edat, sexe i nacionalitat; i també, 3) en funció de les seves característiques ocupacionals: sector d'activitat i categoria professional. Després, 4) es compara l'evolució de les taxes d'atur en diferents agregats territorials; per a finalment 5) realitzar una anàlisi multivariable per a caracteritzar els components estructurals de les taxes de desocupació en cada període i regió. Aquesta anàlisi mostra que la crisi té dues fases diferents, que incideix abans i més intensament a les perifèries, a les zones més vinculades a les activitats constructives i als municipis on es concentra més la població vulnerable.

Enllaç al número de la revista: http://raco.cat/index.php/ScriptaNova/issue/view/24201/showToc
Enllaç al PDF de l'article: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-549-7.pdf