Participar al programa Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona incrementa significativament les probabilitats de trobar feina.

L’avaluació d’impacte (veure document adjunt) realitzada de les dues primeres edicions així ho posa de manifest. Les dones, les persones majors de 45 anys i les persones aturades de curta durada es veuen especialment beneficiades.

El programa Ocupació a la Indústria Local (OIL) va néixer amb l’objectiu de fomentar iniciatives locals que promoguessin la competitivitat de la indústria, mitjançant el desenvolupament competencial i la retenció del talent, i sempre a partir d’una xarxa territorial publicoprivada que garantís la cohesió i la sostenibilitat de les actuacions.

D’un itinerari comú per a totes les persones participants es passa a un itinerari personalitzat 
i, sobretot, ajustat a les necessitats del territori i l’economia local.

L’OIL va constituir una aposta clara per un disseny innovador de política pública d’ocupació, i després de dur a terme les dues primeres edicions, consideràvem necessari avaluar quin havia estat l’impacte del programa així com valorar la seva continuïtat.

Aquesta avaluació, una de les primeres avaluacions de Polítiques Actives d’Ocupació a nivell espanyol, ha consistit en l’aplicació de tècniques d’investigació quantitatives per tal d’estudiar el lligam causal entre la participació en el programa i la probabilitat de trobar feina.

Aquesta avaluació suposa un referent a nivell espanyol atès que no hi ha cap estudi causal 
d’avaluació de política activa d’ocupació entre els anys 2000 i 2016.

A grans trets, l’avaluació d’impacte s’ha dut a terme emparellant cada persona participant de l’OIL amb una de les mateixes característiques sociodemogràfiques i situació laboral prèvia, però que no ha participat en el programa, garantint així que els resultats no estiguin esbiaixats per diferències entre els dos grups.

Aquesta comparació s’ha realitzat per mitjà d’una anàlisi de regressió basada en la metodologia de diferències en diferències, fortament validada a la literatura científica per avaluar polítiques públiques. Es compara la probabilitat d’estar treballant de les persones participants respecte a les que no ho han fet, abans i després de la seva participació en el programa.

Els resultats són més que positius:

La probabilitat de tenir feina incrementa entre 7 i 12 punts percentuals transcorreguts 9 mesos 
després d’haver finalitzat la participació en el programa, en comparació amb les persones aturades que no hi ha participat.

És a dir, si la taxa d’inserció laboral a la demarcació de Barcelona és, per exemple, del 40% en un determinat moment, la taxa d’inserció laboral de les persones participants se situa entre el 47-52%.

A nivell més concret, les dones, les persones majors de 45 anys i les persones aturades de curta durada es veuen especialment beneficades. I, clarament, la probabilitat de tenir feina s’incrementa amb la realització de formació o pràctiques a l’empresa.

També cal destacar que el programa no tan sols és efectiu, l’anàlisi cost-benefici mostra que també és rendible.