Convocatòria - Subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció (Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 25 de juliol fins al 4 de setembre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6920/1436228.pdf