ECONOMIA I SOCIETAT DIGITALS DE CATALUNYA DESI 2020

La  Comissió  Europea,  entre  les  seves  prioritats  de  caràcter  estratègic,  aborda el  Mercat  Únic  Digital  com  a  marc  per  al  desenvolupament  de  polítiques digitals.  Per  tal  de  monitoritzar  el  rendiment  digital  general  d’Europa  i  fer  un seguiment  del  progrés  dels  estats  de  la  UE  en  la  seva  competitivitat  digital,  la Comissió  va  crear  l’índex  compost  d’economia  i  societat  digital  DESI  (Digital Economy and Society Index). 

Aquest  treball  presenta  els  resultats  de  la  segona  edició  del  DESI  calculat  per  a Catalunya,  corresponent  a  l’any  2020,  d’acord  amb  la  metodologia  de  la Comissió  Europea.  Ha  estat  elaborat  pel  Cercle  Tecnològic  de  Catalunya (CTecno),  amb  el  suport  tècnic  de  Market  AAD  i  l’assessorament  de  l’institut Orkestra-Instituto  Vasco  de  Competitividad,  a  través  del  seu  Lab  d’Economia Digital.  

VEURE INFORME