La Diputació de Barcelona concedeix els fons de prestació SLO i OTL del Catàleg 2023

En data 23 de febrer del 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió dels fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” i “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

El recurs “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” dona suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

El recurs “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” té per objectiu donar un suport econòmic a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, preferentment en el mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació.

En els documents adjunts trobareu informació relativa als ens beneficiaris i imports atorgats.

Aquest recurs s’ha atorgat pel procediment de concessió directa amb concurrència, per tant els ens destinataris no han de presentar cap sol·licitud, tan sols presentar a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) el formulari d’acceptació expressa de la concessió abans del 31 de maig del 2023 per beneficiar-se d’una bestreta del 100% de l’ajut concedit. Cas de no presentar l’acceptació en el termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament i s’abonarà l’import de l’ajut un cop justificades les despeses.

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut s’ha de realitzar durant el període comprès entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.