Recomanem: "El empleo femenino desde el hogar. Hacia un análisis comprehensivo de la articulación entre empleo y vida familiar"

Sánchez Mira, Nuria. "El empleo femenino desde el hogar. Hacia un análisis comprehensivo de la articulación entre empleo y vida familiar", a Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol 34, Núm. 2 (2016). Pàgines 385-403

Els estudis sobre l'ocupació de les dones han proliferat a les darreres dècades, sovint sota una perspectiva que concep l'activitat laboral femenina com a independent de les presències i absències masculines a l'esfera mercantil i reproductiva. Enfront a aquestes aproximacions, l'article defensa la necessitat de basar-se en la parella com a unitat d'anàlisi de l'articulació entre ocupació i vida familiar. Després d'exposar les reflexions teòriques que, des dels estudis del treball amb perspectiva de gènere, han assenyalat la idoneïtat de situar la llar com a espai central d'anàlisi de la divisió sexual del treball, es revisen diverses contribucions empíriques realitzades a nivell internacional, incorporant aquesta perspectiva. A continuació es presenta un estat de la qüestió a nivell espanyol, per a finalitzar defensant la conveniència d'aplicar l'esmentat marc d'anàlisi a l'estudi de l'ocupació i la cura a les llars, que es troben en plena transformació a Espanya.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2999/showToc
Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/53434/49006