Recomanem: "Desmontando la seguridad en las políticas de empleo: la propuesta europea de flexiguridad"

Martín, Paz; Tovar, F. José. "Desmontando la seguridad en las políticas de empleo: la propuesta europea de flexiguridad", a Revista Internacional de Sociología, vol. 77, núm. 2, abril-juny 2019.

Malgrat no tenir gaires anys de vida, el concepte de "flexiguretat" compta amb una dilatada història a causa del pes substantiu que se li ha concedit en totes les polítiques d'ocupació auspiciades pel Model Social Europeu. Es tracta d'un concepte que s'origina en un context de regulació política laxa (soft governance), en el qual no existeix una tradició específica de polítiques socials i d'ocupació, en ser un espai institucional internacional en el qual podrien confluir diverses tradicions dels Estats membres. Tenint en compte aquests aspectes, aquest article es proposa aprofundir en el significat i caràcter ideològic-polític del concepte "flexiguretat". Per a fer-ho, en primer lloc, investiguem el seu context de producció i les teories i paradigmes de regulació en els quals es basa; en segon lloc, es realitza una anàlisi del discurs d'alguns dels textos de la Comissió Europea centrats en aquest concepte, tot evidenciant la càrrega semàntica desigual de "flexibilitat" i "seguretat" al si d'aquests i la transformació semàntica que la "seguretat" experimenta. Aquesta evidència descobreix una nova realitat del món del treball en la qual treballador i empresari semblen haver intercanviat els seus rols: el treballador té el deure moral d'empoderar-se mitjançant l'adquisició de capacitats adaptatives (la seva situació laboral dependrà d'haver-ho fet o no), mentre l'empresari esdevé un agent vulnerable davant dels nous fluxes econòmics.

Enllaç al número de la revista: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/83
Enllaç al PDF de l'article: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/download/1024/1350