Recomanem: "Los discursos sobre la modernización de los Servicios Públicos de Empleo"

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús; Martín Martín, María Paz. "Los discursos sobre la modernización de los Servicios Públicos de Empleo: ¿hacia una nueva forma de gobernanza?". Política y Sociedad, 2014, 51, Núm.1 177-200.

Les transformacions en el model organitzatiu i institucional de l'administració pública, que es venen produint en gran nombre d'Estats del benestar europeus des dels anys 80, han estat una de les respostes més consensuades per a fer front a una suposada crisi de la qüestió social al si de la Unió Europea. Aquesta reforma administrativa, recolzada sobre eines de definició teòrica com la nova gestió pública, la gestió per objectius o el partenariat, comporta transformacions semàntiques i polítiques que operen en els marcs d'actuació i relació cívica entre l'Estat i l'individu. Els paradigmes de l'activació i la flexiseguretat són els qui acullen aquest projecte de modernització de l'administració. Aquesta aposta per una nova governança de l'àmbit social tindrà importants conseqüències per als fonaments polítics i morals de la cohesió social. Al sistema d'ocupació espanyol, com en altres d'Europa, aquesta reforma s'ha plantejat en clau de "modernització" del servei públic d'ocupació. El present treball pretén aprofundir en les representacions de la "modernització" que es desprenen dels debats al voltant de la reestructuració d'aquests serveis.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/issue/view/2516/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/42054/42448