Recomanem: "Segmentación del empleo y apreciación de la educación en un modelo productivo anclado. Análisis comparativo..."

López-Roldán, Pedro; Fachelli, Sandra. "Segmentación del empleo y apreciación de la educación en un modelo productivo anclado. Análisis comparativo entre España y Argentina", a Papers. Revista de Sociologia, vol. 104, núm. 2, 2019, pàgs. 159-202.

L'article planteja dues qüestions principals des d'un exercici analític comparatiu entre Espanya i l'Argentina. D'una banda, els autors es pregunten fins a quin punt els processos de segmentació del mercat de treball generen dinàmiques d'estructuració de les desigualtats laborals similars en ambdós països i quins aspectes són específics d'una realitat laboral que se situa en diferents contextos culturals, socials, econòmics i històrics. En aquest sentit, es corrobora la hipòtesi general que estableix que no existeix un únic mercat de treball que ajusta oferta i demanda, i que, ben al contrari, es diferencien diversos segments els quals estructuren posicions jeràrquiques al mercat laboral en correspondència amb determinats perfils específics de l'oferta de treball, i es constata l'alta correspondència en la configuració dels segments d'ocupació entre Espanya i l'Argentina. D'una altra banda, atesa l'estructura de segmentació de l'ocupació, els autors es plantegen en quina mesura es dóna en tots dos països la mal anomenada sobreeducació de l'ocupació de la força de treball i la suposada devaluació de les credencials educatives. El fenomen, que els autors prefereixen identificar com a "subocupació", ha d'observar-se des del costat de la demanda, és de major importància a Espanya que no a l'Argentina, atesa l'expansió educativa experimentada i la consegüent major dificultat d'absorbir la força de treball qualificada en els sectors més productius, per la incapacitat del model productiu de generar llocs de treball adequats.

Enllaç al número sencer de la revista: https://www.raco.cat/index.php/Papers/issue/view/27293/showToc
Enllaç al PDF de l'article: https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/353454/444063