Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r trimestre 2018

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l’àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l’àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents.                                                                                                                                                                                   

LLIBRES

Mercat de treball

Economia

Organització del treball i relacions laborals

Context social de les polítiques                                                                                                                                                                                                  

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia

Polítiques d'ocupació

Organització del treball i relacions laborals

Marc jurídic i administratiu de les polítiques

LLIBRES

Mercat de treball

Informe anual de empleo en las pymes. Madrid: Randstad - CEPYME, 2017.

Atesa l'evolució del mercat laboral durant l'any 2017, caracteritzada per un major nivell de qualificació dels nous llocs de treball creats per les petites i mitjanes empreses, aquest informe preveu que aquest tipus d’empreses oferiran més d'1,6 milions de llocs de treball en els propers deu anys. Per sectors, s'espera una major demanda a l'hostaleria, les enginyeries, treballs administratius, professionals de les ciències socials i matemàtiques i professionals d’ensenyaments no universitaris.

Accés al document

El paro de larga duración de los mayores de 45 años. Madrid: FEDEA, 2018.

El present estudi ens indica que el 50% de les persones aturades es troba en una situació d'atur de llarga durada, i d'aquestes, el 40% té 45 o més anys. Les transicions entre l'atur i l'ocupació d'aquest col·lectiu indiquen que quatre de cada deu persones aturades continua en la mateixa situació laboral i només una cinquena part troba ocupació durant el segon any. L'estudi afirma que és primordial distingir entre les persones de 45 i més anys que, arrel de la crisi, han entrat a l'atur per raons alienes al seu perfil, i les que abans de la crisi ja tenien una vida laboral inestable. Aquestes diferències s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar mesures eficaces.

Accés al document

Situación del empleo en España – 2º semestre 2017. Madrid: UGT, 2018. 

Aquest estudi d'UGT alerta sobre la persistència de l'atur estructural, la subocupació, la temporalitat i la no recuperació de les rendes salarials a Espanya. Només el 5% dels contractes signats durant el 2017 van ser indefinits i a temps complet. L'estudi també destaca l'atur de llarga durada, l'alta taxa d’atur dels menors de 25 anys i el creixement dels salaris inferior al dels preus al consum.

Accés al document

Ocupació de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres. Barcelona: Taula d’entitats del Tercer Sector Social, 2017.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat l’informe que sosté que la recuperació econòmica que s’està produint no es tradueix en creació d’ocupació neta i de qualitat. La realitat demostra que continua existint una elevada taxa d’atur juvenil, una creixent taxa de temporalitat i de parcialitat dels contractes laborals, baixos salaris, impossibilitat d’accedir a un habitatge i reducció dels recursos destinats als sistemes de protecció social. L'informe conclou que les persones amb precarietat laboral presenten un risc entre 2 i 7 vegades major de patir depressió.

Accés al document

Incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2018.

A Catalunya, només el 23,8% de les persones ocupades en el sector tecnològic són dones. A més, aquesta representació femenina disminueix a mesura que augmenta la responsabilitat, ja que les dones només ocupen el 10% dels llocs directius d'aquest sector. L'origen d’aquesta situació és el fet que únicament el 20% de les dones opten als estudis de carreres tecnològiques. L'estudi considera necessàries més accions dirigides a incorporar, retenir i promocionar les dones al sector.

Accés al document

Economia

El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcione. Barcelona: Península Altaya, 2017.

Amb aquest llibre Antón Costas pretén explicar les causes de la situació social actual a Espanya, el trencament de la connexió entre creixement econòmic i progrés social, i oferir idees concretes sobre quins haurien de ser els eixos d'un model social i econòmic sòlid i de futur. 

Accés al document

La industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones. Madrid: CEOE, 2018.

Segons afirma la CEOE la prosperitat econòmica, a llarg termini, dependrà de la solidesa de la base industrial i no només dels sectors bancaris i de serveis. El 2016, a Espanya, el sector manufacturer té un pes del 14% del PIB i, en termes d'ocupació, concentra el 12,5% del total, això és 2,3 milions de persones treballadores, de les quals el 94,3% ho són a jornada completa i el 79,7%, tenen contracte indefinit, percentatges superiors a la mitjana dels altres sectors. En innovació és també una peça clau, amb el 40% de les empreses del sector industrial que fan activitats innovadores. 

Accés al document

Mapeig i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2017.

Una instantània que ens ajuda a situar-nos en aquest context i a veure quines possibilitats li dóna a les empreses acollir-se a aquest nou paradigma de funcionament. També resulta molt interessant reconèixer els sectors que estan fent més esforços quant a la digitalització de processos industrials i veure quins podrien ser els perfils laborals més requerits en un futur molt pròxim.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Hacia un futuro mejor para las mujeres en el Trabajo: la opinión de las mujeres y de los hombres. Ginebra: OIT, 2017

El present informe està basat en una enquesta realitzada per l'OIT l’any 2016 a dones i homes de tot el món, amb la finalitat de comprendre les seves percepcions sobre la relació dones i treball. Els resultats, es basen en entrevistes a gairebé 149.000 adults de 142 països i territoris. De manera quasi i universal, les dones i els homes citen “l'equilibri entre el treball i la família” como un dels principals desafiaments que afronten les dones que treballen.

Accés al document

Brechas salariales de genero en España. Madrid: FEDEA, 2018.

L'objectiu d’aquest article és analitzar l'evolució de las bretxes salarials de gènere mitjançant les dades de l'Enquesta d’Estructura Salarial espanyola i europea. A la primera part comparen les bretxes salarials de gènere entre Espanya i diferents països europeus. A la segona part es centren en el cas d’Espanya, comparant variables socioeconòmiques (sexe, edat, nivell educatiu i experiència) i variables sobre l'ocupació i l'empresa (tipus de contracte, de jornada o sector d'activitat).

Accés al document

Les hores extraordinàries treballades a Catalunya 2017. Barcelona: CCOO, 2018.

El present informe aborda la problemàtica de la realització d'hores extres, sobretot quan aquestes hores no són ni pagades ni compensades en temps. Les dones són les qui majoritàriament treballen hores extraordinàries no pagades mentre que les pagades són treballades, majoritàriament, per homes. Aquest és un tret que demostra un cop més les desigualtats existents entre homes i dones, evidenciant que l'explotació laboral també té biaix de gènere.

Accés al document

Context social de les polítiques

Realitat o ficció? La recuperació econòmica en mans d'una minoria. Barcelona: Oxfam Intermón, 2018.

L'informe que ha publicat Oxfam Intermón, alerta que la desigualtat a Espanya s'intensifica com a conseqüència de la fragilitat salarial en la recuperació econòmica, la desigualtat salarial i un sistema fiscal no redistributiu. També considera que les mesures que s’haurien de prendre per tal de reduir les desigualtats són, entre d'altres, incrementar el salari mínim interprofessional, establir escales salarials justes, evitar que la subcontractació s'usi per reduir costos salarials, reforçar la negociació col·lectiva, promoure una contractació pública que no incrementi la precarietat ni la desigualtat, augmentar la progressivitat del sistema fiscal espanyol i lluitar contra l'evasió fiscal.

Accés al document

Indicador d’igualtat de gènere de Catalunya. Informe resultats 2017. Barcelona: Cambra de comerç de Barcelona, 2018.

El Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona amb la col·laboració de l’Observatori Dona, Empresa i Economia ha elaborat els resultats de l’Indicador d’igualtat de gènere de Catalunya, de 2017. L'Indicador té com a objectiu mesurar la igualtat entre dones i homes en els àmbits de la formació, mercat laboral, sector TIC i R+D, condicions de vida i apoderament. Les dades mostren que les dones estan més preparades i qualificades que els homes, tanmateix aquesta preparació no s'ha traduït en una igualtat en el mercat de treball. L'estudi conclou que és necessari un acord entre institucions, societat i empresa que faci efectiva la igualtat en tots els àmbits.

Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

La evolución del empleo y del paro en 2017, segun la Encuesta de Población Activa.

Banco de España

Madrid, 2018

Accés al document

Situació laboral de les persones joves a Catalunya: 4t trimestre de 2017. Informe elaborat a partir de les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa.

Direcció General de Joventut

Barcelona, 2018

Accés al document

Economia

Situación España: 1r trimestre. Unidad España y Portugal.

BBVA Research

Madrid, 2018

Accés al document

Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana i el seu entorn. Informe trimestral - gener 2018.

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda

Barcelona, 2018

Accés al document

Evolució de l’economia catalana i el seu entorn. Recull mensual d’indicadors – març 2018.

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda

Barcelona, 2018

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Revista Reis, núm. 161 - Las redes personales en la inserción laboral juvenil en tiempos de crisis. Un anàlisis en Barcelona.

Centro de Investigaciones Sociológicas

Madrid, 2018

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Informe trimestral Absentismo laboral. Marzo 2018.

Ranstad research

Madrid, 2018

Accés al document

Marc jurídic i administratiu de les polítiques

Revista Panorama Social, núm. 26 - El empleo protegido y ordinario de los trabajadores con discapacidad: la perspectiva del derecho interno espanyol.

Funcas

Madrid, 2017

Accés al document