Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 4t trimestre 2018

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents.                                                                                                                                                                                                                                   

LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Economia

Desenvolupament local

Organització del treball i relacions laborals

Memòries, anuaris i documents institucionals

Materials instrumentals  

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia

Organització del treball i relacions laborals

LLIBRES

Mercat de treball

Perspectivas del empleo 2017. Madrid: OCDE, 2017.

En aquest informe de la OCDE de 2017 s’examinen en profunditat les tendències recents del mercat de treball dels països de la OCDE i les seves perspectives a curt termini. En el capítol 1 ens mostra una evolució dels resultats del mercat de treball, en el capítol 2 el paper de les polítiques estructurals i macroeconòmiques, en el capítol 3 com la tecnologia i la globalització estan transformant el mercat de treball, i per acabar, en el capítol 4 ens mostra la negociació en el món del treball.

                   Accés a l'índex

Automatización y mercado de trabajo. Madrid: COTEC, 2018.

L'estudi recull les variables que influiran en la implantació de l’automatització i de quina manera ho faran i els efectes que tindran sobre les rendes, les feines, la productivitat i la producció. També combina l’economia del comportament amb l’economia experimental i observa els següents resultats: els treballadors no varien la seva producció en funció de si hi ha risc o no de ser substituïts per un robot, la incorporació de robots incrementa la productivitat de l’empresa en un 13,5% i no s’observa un esforç addicional del treballador com a resposta al fet de no haver estat substituït per un robot més eficient.

Accés al document

Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l'ocupació. Barcelona: ICPS, 2018.

L'objectiu d’aquest monogràfic és ordenar tant els nous fenòmens de desigualtat de gènere en l’ocupació com les noves lògiques d’actuació pública per fer front a aquestes desigualtats. D’aquests objectius es deriva l’estructura del volum: amb una primera part descriptiva i analítica de les noves dimensions de la desigualtat de gènere al mercat de treball, i amb una segona part d’experiències d’accions públiques locals innovadores per confrontar aquesta desigualtat, així com una reflexió general sobre l’estat de les polítiques en aquest àmbit.

                  Accés al document

Polítiques d'ocupació

Optimizar el potencial del talento femenino. Ginebra: OIE, 2017.

Aquest document està destinat a oferir als serveis d’ocupació recomanacions sobre polítiques per incrementar la participació de la dona en el mercat de treball i optimitzar el seu potencial per tal d'afrontar els problemes que es plantegen en el món del treball. Proposa polítiques públiques i privades que organitzen la inclusió del talent, la capacitat, l’experiència i l’energia de la dona en l'economia.

Accés al document

Vulnerabilidad y empleo. Discursos y estrategias de los agentes de inserción laboral con colectivos vulnerables en un contexto de crisis. Madrid: Fundación Foessa, 2017.

L'autora, després d'analitzar les polítiques i les actuacions actuals per la inserció laboral dels col·lectius desafavorits, defensa el discurs emergent que reclama una visió estructural i multidimensional de l'exclusió des d'on poder recuperar els drets, la participació i l'apoderament de la ciutadania.

Accés a l'índex

Insercoop. Un modelo educativo para la inserción laboral. Barcelona: UOC, 2018.

Aproximació al treball educatiu en l’àmbit de la inserció laboral a partir de la trajectòria d’Insercoop, una societat cooperativa d’iniciativa social. Primer s’emmarca l’activitat que desenvolupen: inserció, mercat de treball i educació social; també es descriu el marc de treball i, finalment, es presenten diverses experiències amb persones derivades dels serveis socials com toxicòmans, exreclusos i joves.

Accés a l'índex

El impacto de los contratos para la formación y el aprendizaje en la inserción laboral de los jovenes. Madrid: Fedea, 2018.

L'objectiu d’aquest estudi és estimar l’impacte dels contractes de formació i aprenentatge en la inserció laboral dels joves. En el cas d’Espanya, existeixen unes xifres molt elevades respecte als joves que van abandonar prematurament el sistema educatiu. Es creu que un sistema de formació dual que funcioni correctament podria mitigar aquests problemes.

A dia d’avui, els contractes d’aprenentatge juguen un paper marginal com a via d’accés dels joves al mercat laboral, tot i els esforços per fomentar l’ús d’aquests contractes.

                   Accés al document

Economia

Anuari Econòmic Comarcal 2018. Madrid: BBVA, 2018.

El 2017, l’avenç del valor afegit brut català (VAB) ha despuntat en les Comarques Centrals, el Camp de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per sobre de la mitjana catalana. L’increment d’aquests territoris s’ha produït gràcies al creixement dels sectors de la indústria i els serveis. L’informe també destaca l’increment del VAB a les Comarques Centrals gràcies al sector de la construcció. Per comarques, destaquen el Vallès Occidental, el Bages i l’Osona. Per sectors, en el primari només ha crescut el VAB del Segrià, el Bages i el Pla de l’Estany; en la indústria, han sobresortit el Baix Penedès i el Baix Camp; en la construcció, el Montsià, el Maresme i el Gironès i en els serveis, el Pallars Sobirà i la Cerdanya.

Accés al document

Desenvolupament local

Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2018. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic, 2018.

L'Informe segueix fidel al seu objectiu d’oferir un balanç econòmic anual de la demarcació i de les dotze comarques que la componen, i complementar-lo amb estudis de caire estructural, com són els requadres i les monografies. 

Accés al document

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2018. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic, 2018.

Aquest informe va néixer amb la finalitat de desplegar els models i estratègies de desenvolupament econòmic més adients per a cada territori. L’informe mostra una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses amb seu social a la demarcació presenten al Registre Mercantil, amb l’objectiu de conèixer amb detall com funciona l’estructura empresarial en una escala territorial propera.

  Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

El empleo del futuro. Un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Barcelona: Deusto, 2018.

El canvi tecnològic mai ve sol. Els seus efectes sobre la societat, sobre l’organització de la mateixa i en les formes d’organitzar el treball han estat continuats al llarg de la història de la humanitat. Els recents canvis estan fent moure les bases del que fins ara coneixíem com el nostre món econòmic-laboral. La substitució de les tasques rutinàries per robots, la definitiva irrupció de la intel·ligència artificial, el desenvolupament dels algoritmes que arriben a reproduir habilitats fins fa poc humanes o l’aparició de les plataformes d’economia col·laborativa estan amenaçant ocupacions i empreses que fins ara formaven part del nostre habitat laboral.

Accés a l'índex

Memòries, anuaris i documents institucionals

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018. 4ª edició. Barcelona: La Confederació, 2018.

Per quart any consecutiu es publica l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, un projecte estratègic amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat i l’evolució de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Accés al document

Materials instrumentals

Guia de visualització de dades. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018.

Aquesta guia vol ajudar tothom a treballar amb dades, en particular a explorar-les, analitzar-les i explicar-les gràficament. Es fa servir el marc de treball de la visualització de dades, una disciplina que explica com tractar la informació de manera visual, i que ofereix dos grans avantatges. En primer lloc, el llenguatge visual és el més adequat per fer accessibles les dades a públics no especialistes. En segon lloc, la visualització facilita destacar en un context de sobrecàrrega informativa i, per tant, ajuda a fer arribar un missatge a un públic determinat.

Accés al document

Guia orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2018.

La guia té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents dels ajuntaments.

                   Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Cuadernos de Relaciones Laborales Vol 36, No 2 – El impacto de la economía 4.0 sobre las condiciones de trabajo y empleo. Estudio de caso en dos empresas de base tecnológica. 

Ediciones Complutense

Madrid, 2018 

                       Accés al document

Revista Telos, núm. 109 – Los retos del empleo en la economia 4.0.

Fundación Teléfonica

Madrid, 2018

Accés al document

El monográfico del Mercado Laboral. Octubre 2018.

Asempleo

Madrid, 2018

Accés al document

Economia

Cuadernos Económicos del ICE núm. 95 – Formación, mercado de Trabajo y crecimiento económico en España: ¿un nuevo modelo tras la crisis?

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Madrid, 2018

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Cuadernos Económicos del ICE núm. 95 - Inestabilidad laboral en el empleo, duración del desempleo y depreciación del capital humano.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Madrid, 2018

Accés al document