Fons Documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r semestre 2020

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades aquest darrer semestre al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Els documents estan classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troben ubicats. 

A més, us recordem que a l’Espai COVID-19: situació sociolaboral teniu a la vostra disposició una selecció actualitzada dels articles i documents que es van publicant sobre l’impacte de la pandèmia en el mercat de treball i les polítiques d’ocupació.

-

LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Desenvolupament local

Organització del treball i relacions laborals

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia                                                                                                                                                                                                                               

LLIBRES

Mercat de treball

Perspectives socials i de l’Ocupació en el Món: Tendències 2020. Resum executiu. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2020.

Segons aquest informe de la OIT més de 470 milions de persones al món treballen menys hores de les que voldrien o no tenen accés a una feina remunerada. El document fa una radiografia de les tendències socials i de l’ocupació al món i examina les principals dificultats que han d’afrontar les persones treballadores com per exemple: la reducció de les rendes i la manca de treball decent associada a la desocupació i a la persistència de les desigualtats. 

Accés al document

La quarta revolució industrial: una gran oportunitat o un desafiament veritable per l’ocupació i el treball decent? Revista Internacional i Comparada de Relacions Laborals i Dret de l’Ocupació. Volum 7. Itàlia: Adapt University Press, 2019.

L'article recull les principals conseqüències que les noves tecnologies poden tenir en les condicions de treball i els drets laborals, fent especial èmfasi en el mercat de treball espanyol, oferint diferents punts de vista i prestant especial atenció a les aportacions efectuades per la OIT i el Consell Econòmic Social d'Espanya.

Accés al document

Informe Ocupacions Emergents 2020. 3a edició. Madrid: LinkedIn, 2019.

En aquest informe s'analitza les professions emergents que irrompen en el mercat de treball espanyol, a partir de les dades recopilades per Linkedin. Identifica els 15 perfils professionals que han emergit durant els últims 5 anys. També localitza en quines províncies i sectors es concentra la demanda de les professions emergents. 

Accés al document

Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur. Estudi sociològic qualitatiu. Barcelona: Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, 2019.

Aquest estudi analitza les dificultats de les dones col·legiades en l'exercici de les seves professions. D'acord amb l'informe, la conciliació de la vida personal i laboral és l'obstacle més assenyalat, juntament amb la segregació horitzontal. Per altra banda, les tasques associades a les dones acostumen a ser de suport i administració i no de lideratge. En aquesta línia, s'observa una segregació vertical, atès que el 58% del conjunt de la col·legiació està conformat per dones i la seva representació en les juntes de govern i els deganats és molt inferior.

Accés al document

Informe de les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya. Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona, 2020.

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels joves, de les seves famílies i del públic en general dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen en el mercat laboral segons l’àmbit i el nivell formatiu, i els sous associats a aquestes vacants d’acord amb els anys d’experiència (més o menys de 5 anys).

Accés al document

Per què hi ha menys dones en ocupacions manuals? Barcelona: Observatori Social de “la Caixa” - Fundació “la Caixa”, 2020.

En incorporar-se al món laboral, les dones han accedit en una proporció menor a les ocupacions manuals. A més, dins aquest grup, la presència femenina continua sent particularment baixa en sectors tradicionalment masculins com ara la mineria, la indústria, la construcció o el manteniment d’instal·lacions.

Accés al document

Dones en el treball. Abril 2020. Barcelona: Observatori de la igualtat de gènere - Institut Català de les Dones, 2020

En aquest recull es presenta informació actualitzada sobre temes relacionats amb el treball de les dones a Catalunya com ara la relació amb l’activitat, el salari, les pensions, la conciliació i les prestacions per motiu de cures. Quan s’aprofundeix en aquestes dades es constata que les dones tot i comptar amb una gran càrrega de treball, si se suma el treball remunerat i no remunerat, no compten amb el reconeixement ni la valoració econòmica suficient en proporció a la labor inestimable que fan per preservar la qualitat i cura de la vida en la nostra societat.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2019. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Consell General de Cambres de Catalunya, 2019.

Aquesta publicació presenta les dades de la inserció laboral i la continuïtat formativa corresponents als graduats durant el curs 2017 - 2018 en el que denominen ensenyaments professionals, que inclouen la formació professional, els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, els ensenyaments esportius, els programes de formació i inserció i els ensenyaments artístics superiors.

Accés al document

Anàlisi de cas de l'impacte social de les persones treballadores discapacitades en contractes de reserva social. Resum executiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2020.

Aquest estudi té per objectiu determinar quins són i quin valor tenen, per a les persones amb discapacitat i el seu entorn, els diferents tipus d’impactes socials derivats dels contractes públics de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic subjectes a reserva social. Aquest resum s’estructura en les seccions següents: metodologia emprada i consideracions metodològiques, característiques dels que faciliten la integració de les persones amb discapacitat, àmbits d’impacte identificats, recopilació de dades, valoració del retorn social i resum de l’anàlisi de retorn social i socioeconòmic. 

Accés al document

Desenvolupament local

Guia de brànding territorial per a ens locals. Estratègies de marca territori. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

És una guia que serveix de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d’unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats a través de la marca.

Accés al document

Tecnologia blockchain, economia social i desenvolupament local. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

Donada la complexitat i el dinamisme associats a la tecnologia blockchain, aquest document no té pas una naturalesa tècnica, sinó merament introductòria, de tal manera que tots els termes que s'hi presenten puguin ser comprensibles per a qualsevol persona amb uns coneixements bàsics en tecnologies web i economia.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

El Teletreball a Espanya. Madrid: Articles Analítics, Butlletí Econòmic, núm.2. Banco de España-Eurosistema, 2020

Aquest article analitza el potencial del teletreball. Segons la classe d'ocupació el treball a distància és més freqüent entre els autònoms, les empreses petites i en les ocupacions qualificades. Però encara és una forma de treballar poc utilitzada en algunes branques d'activitat com les manufactures, l'Administració Pública, el transport, les activitats administratives i el petit comerç. El teletreball també és més habitual entres les persones d'edat compresa entre els 35 i els 65 anys i entre els treballadors amb formació universitària. L'article conclou que hi ha un ampli marge de millora i que no tots els treballadors es poden aprofitar d'aquesta modalitat de treball.

Accés al document
 

El treball en l’era de les dades. Dades, idees i propostes sobre economia digital i el món del treball. Madrid: BBVA, 2019.

La finalitat d’aquesta publicació és revisar els efectes de la revolució digital sobre el mercat de treball, el creixement econòmic, la desigualtat i la productivitat. El document exposa que la pèrdua de llocs de treball dels darrers anys es relaciona amb la desaparició d’empreses amb un grau baix d’automatització i no pas amb la supressió de posicions manuals en empreses en procés d’implantar robòtica. La publicació relaciona la polarització de l’ocupació i l’aparició de plataformes de treball digitals amb la necessitat d’impulsar polítiques públiques per democratitzar els beneficis de la revolució digital, establir un nou contracte social, facilitar la transició laboral i millorar la formació. 

Accés al document

Un salari mínim de referència per a Catalunya. Criteris i propostes d’aplicació. Estudis monogràfics, núm. 3. Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona, 2020

L’objectiu principal d’aquest estudi és contribuir a determinar el rang de valors en el que s’hauria de situar un Salari Mínim de Referència (SMR) per a Catalunya el 2020 i amb horitzó 2030. Analitza l'evolució del SMI en comparació amb altres països i Comunitats Autònomes, també trobem un anàlisi de l'impacte sobre l'ocupació a Catalunya derivat de l'augment del SMI de 2019 i un anàlisi dels principals resultats d'una enquesta realitzada a 2.421 empreses catalanes de diferents sectors i dimensions.

Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Revista de Economia, ICE, núm. 911. Un nou contracte social per una nova economia.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Madrid, 2019

Accés al document

Economia

Previsions Macroeconòmiques – Escenari macroeconòmic de Catalunya 2020 i 2021. Abril 2020

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2020

Accés al document