Característiques execució Pla de Reactivació de l'Ocupació

PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ

Aquest recurs està inclòs dins les mesures adoptades en el Pla de Xoc de la Diputació de Barcelona per a la reactivació econòmica i social, té l’objectiu de pal·liar les conseqüències que els efectes de la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia per la COVID-19 està tenint en l’aturada de l’economia i la conseqüent destrucció de l’ocupació. La seva finalitat és la concessió de suports econòmics adreçats al desplegament de plans d’ocupació locals, ja siguin de caràcter pal·liatiu com preventiu, per promoure actuacions orientades a la millora de l’ocupació de les persones aturades i preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Amb aquest suport es garanteix una continuïtat en l’import que s’ha destinat anualment a la millora de l’ocupació local a través dels diferents programes complementaris aprovats.

Es constitueix com a suport econòmic pel desenvolupament d'actuacions orientades a promoure l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur, mitjançant tres modalitats de suport:

  • Plans locals d’ocupació
  • Formació
  • Ajuts a la contractació laboral

Es la primera vegada que s’inclou com un recurs del Catàleg de Serveis (es va incloure al Catàleg de Serveis 2020 per acord del Ple del 26/11/2020), a concedir mitjançant fons de prestació. (https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=20463 )

Destinataris: tots els municipis de la província de Barcelona.

Import: 12 M€

Període d’execució: L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspon amb el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

Persones beneficiàries: Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris, en totes les modalitats, les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Bestreta: pagament avançat del cent per cent (100%) un cop es presenti l’acceptació expressa

Termini d’acceptació: fins l’1 de març de 2021. 

Durada de les noves contractacions: mínim tres mesos, podent preveure, els ens destinataris, un període més ampli amb ànim de promoure la perdurabilitat de les noves contractacions. En aquest sentit, es recomana efectuar contractacions amb una durada mínima de sis mesos.

Modalitats de suport:

a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: Aquesta modalitat té per finalitat el desplegament de plans locals d’ocupació, mitjançant la contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades per part de les administracions públiques locals. Amb aquesta modalitat de suport es pretén:

  • Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.
  • Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les característiques de cada territori.
  • Cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics.

b. Modalitat de suport a la formació: Aquesta modalitat té per objecte garantir la formació adequada a les persones aturades, amb l’objectiu de millorar qualitativament el seu currículum, capacitant-les per a la cerca activa de feina i afavorir, d’aquesta manera, la seva integració i manteniment en el mercat de treball.

c. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: La finalitat d’aquesta modalitat és fomentar la contractació, per part de les empreses, de persones aturades, d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el present Pla,  a través d’ajuts a la contractació concedits pels ens destinataris. En aquest sentit, es preveu que els ens destinataris impulsin processos i convocatòries orientades a concedir ajuts a les empreses per afavorir la integració al món laboral de persones aturades i garantir la seva permanència. 

Període de justificació: Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final entre el 02/01/2022 i el 30/04/2022.