Fons Documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r semestre 2023

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades aquest darrer semestre al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Els documents estan classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troben ubicats.                                                                                                                                                  

LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Desenvolupament local

Organització del treball i relacions laborals

Economia

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia 

                                                                                                                                                                                                                                                

LLIBRES

Mercat de treball

Perspectivas sociales y del empleo en el Mundo. Tendencias 2023. Resumen ejecutivo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2023

Segons l'informe de l'OIT es preveu que la desocupació a escala mundial augmenti lleument en el 2023, fins a 208 milions d'aturats. Aquest augment de l'atur obeeix en gran manera a l'escassa oferta de treball als països d'alts ingressos. A més de la desocupació, la qualitat de l'ocupació continua constituint una de les principals inquietuds fet que provocarà que moltes persones es veuran obligades a acceptar ocupacions de pitjor qualitat i insuficientment remunerades.

Accés al document

La vía hacia el Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2023

L'OIT presenta un informe on analitza la situació laboral actual de les persones que treballen en el sector domèstic a escala mundial i avalua les causes del gran volum de relacions laborals de caràcter informal produïdes tant per buits en la protecció jurídica com per les deficiències en la seva aplicació. Segons l'estudi, un 76% de les persones que desenvolupen aquesta feina són dones enfront d'un 24% d'homes.

Accés al document

Els i les professionals i la seva contribució a l'economia catalana 2018-2021. Barcelona: Centre d'Anàlisi Econòmica Intercol·legial, 2023

L'estudi presentat pel Centre d'Anàlisi Econòmica Intercol·legial recull una estimació de la contribució dels professionals a l'economia catalana. El document s'estructura en tres blocs, el primer identifica les característiques del mercat de treball dels professionals, a continuació analitza la seva contribució a través de les remuneracions salarials dels diferents tipus de professionals i les de la resta de l'economia, i finalment quina és la seva contribució a l’economia catalana.

Accés al document

Ocupabilitat i formació universitària en l'àmbit de la construcció. Barcelona: AQU Catalunya, 2023

Aquest informe analitza l'ocupabilitat de les persones graduades en els ensenyaments d'Arquitectura i d'Arquitectura Tècnica i Edificació a partir de l'opinió dels mateixos alumnes i de les empreses que els contracten. L'estudi destaca l'elevada inserció laboral, per sobre la mitjana dels titulats universitaris catalans (75%). El 66% de les empreses ocupadores afirmen trobar-se amb molts problemes per contractar titulats amb les competències requerides per al lloc de treball.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Una estratègia local d'orientació, un requeriment imprescindible per a la lluita contra l'abandonament Escolar Prematur. Barcelona: Fundació Bofill, 2023

Els nivells d'abandonament educatiu a Catalunya són alarmants, tant en global (16,9% dels joves l’any 2022, front el 9,7% de mitjana europea) com, sobretot, entre els col·lectius més vulnerables. Un dels cavalls de batalla contra l'AEP és l'orientació acadèmica i professional. És necessari que els municipis disposin d'una estratègia local d'orientació que afronti aquests objectius des de la planificació del treball en xarxa amb el conjunt d'agents implicats en el territori.

Accés al document

Desenvolupament local

Eines per a una política pública local d'economia social i solidària. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2023

La publicació vol facilitar al món local una caixa d'eines completa de polítiques públiques que serveixi per intervenir en una realitat social i territorial diversa. El treball extreu aprenentatges de la feina feta pels ajuntaments amb les comunitats locals en aquest període, i incorpora una mirada cap al futur.

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2023

El CTESC ha presentat un informe on analitza la mobilitat ocupacional produïda pels desplaçaments que es porten a terme d'una manera repetida entre el lloc de residència i el d'activitat laboral, i que suposen un volum del voltant d'un terç dels desplaçaments diaris. La publicació recull una descripció detallada de la mobilitat ocupacional, l'impacte de la COVID-19 i quina és l'accidentalitat en els desplaçaments; les eines per gestionar-la i els incentius en favor d'una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible; recomanacions d'experts per avançar cap a aquest model de mobilitat, i les tendències emergents, experiències i bones pràctiques.

Accés al document

Economia

Previsiones económicas para España 2022-2024. Madrid: Funcas, 2023

Funcas preveu que l'economia espanyola creixerà l'1% en el 2023 i l'1,8% en el 2024 davant del 5,2% del 2022. En relació amb el mercat laboral es ressentirà de la desacceleració, però sense modificar la recuperació registrada en els últims mesos. L'informe preveu la creació de gairebé 100.000 llocs de treball nets durant el present exercici i de 250.000 addicionals en 2024. Tot això podria facilitar una lleu reducció de la taxa d'atur fins a l’11,5% al final del període de previsió, encara el pitjor resultat de la UE.

Accés al document

L'economia digital a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2023

Segons les conclusions d'un estudi d'ACCIÓ, les companyies catalanes especialitzades en l'economia digital superen les 22.000 i facturen de manera agregada 30.243 milions d'euros, l'equivalent del 12,4% del PIB de Catalunya. Quant a l'ocupació, donen feina a prop de 183.000 persones. L'informe també indica que estem davant d'un sector jove i emergent, on més de la meitat d'aquestes empreses (53,8%) es van establir fa menys de 10 anys i ofereix informació sobre la posició catalana en l'àmbit mundial.

Accés al document

L'aportació de les dones a l'economia espanyola. Barcelona: Pimec, 2023

El document analitza les característiques de l'activitat laboral de les dones que poden explicar la seva aportació a l'economia del país, així com el paper de l'ecosistema de polítiques públiques i els seus efectes en l'activitat de les dones.

Accés al document

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARTICLES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

IA generativa i món laboral

Fundació Factor Humà

Barcelona, 2023

Accés al document

Economia

Economistas. España 2022 un balance. Nº 181

CEMAD

Madrid, 2023

Accés al document

Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2023 i 2024. Abril 2023

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2023

Accés al document

Informe trimestral de conjuntura catalana. Abril 2023

Cambra de Comerç de Barcelona

Barcelona, 2023

Accés al document