Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 2n trimestre 2018

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents. 
           

LLIBRES

Mercat de treball

Economia

Polítiques d'ocupació

Desenvolupament local                                                                                                                                                                                                               

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Economia

Organització del treball i relacions laborals                                                                                                                                                                                  

LLIBRES

Mercat de treball

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018. Ginebre: OIT, 2018.

Aquesta publicació examina les millores aconseguides en la passada dècada, o l’absència d’elles, i avalua les perspectives del mercat de treball femení analitzant les desigualtats entre homes i dones segons una selecció d’indicadors estadístics de la OIT, concretament la participació en el mercat de treball, la desocupació, el treball informal i la pobresa laboral.

Accés al document

Jóvenes, trabajo y futuro. Perspectivas sobre la garantia juvenil en España y Europa. València: Tirant Lo Blanch, 2018.

A partir de diversos estudis de cas, temàtics i geogràfics s’intenta donar una resposta a preguntes sobre la relació dels joves i la feina, sobre com veuen el seu futur laboral o en què els ha afectat la precarització, la temporalització i la desregulació de l'ocupació juvenil. És el resultat d'un projecte de recerca que ha reunit investigadors de diferents universitats espanyoles i europees, i també de diferents disciplines, interessats en analitzar la relació entre joves, treball i futur.

Accés a l'índex

Población especialmente vulnerable ante el empleo en España. Cuantificación y caracterización. Madrid:Juntos por el empleo de los más vulnerables, 2018.

Accenture i Fedea han elaborat un estudi sobre la població especialment vulnerable davant l’ocupació (EVAE), és a dir, aquelles persones que viuen en llars amb baixos ingressos o intensitat laboral, en situació d’inactivitat, en atur o precarietat laboral, i que molt probablement continuaran en aquesta situació de pobresa en el treball durant els propers dotze mesos.

Accés al document

Mujer y tecnologia 2018. Madrid: UGT, 2018.

Aquest informe d’UGT presenta dades que confirmen la discriminació social i laboral que pateix la dona en el sector de les TIC. Segons el sindicat, la bretxa tecnològica no es dona només en l’accés a Internet sinó també en la formació acadèmica relacionada amb les TIC, en l’ocupació i en els salaris.

Accés al document

Igualdad, un camino sin retorno. Madrid:CCOO, 2018.

La igualtat en els drets econòmics i laborals és el fonament per tal d’aconseguir una societat en llibertat, amb autonomia i oportunitats sense distinció de gènere. Amb l’objectiu d’assolir aquesta igualtat, el sindicat CCOO ha publicat un document de propostes que tracten la segregació educacional, professional i ocupacional, escurcen les desigualtats i discriminacions del mercat laboral, protegeixen davant la desigualtat i la discriminació per raó de gènere i diversitat sexual, implanten una protecció social igualitària i acaben amb la violència masclista. El document recull propostes en cinc àmbits concrets del mercat laboral.

Accés al document

Dones i treballs. Una aproximació al mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènere. Barcelona:CESB, 2018.

L’informe ens ofereix una aproximació al mercat laboral de Barcelona des de la perspectiva de gènere i dins del marc que dissenya l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 de l'Ajuntament de Barcelona. Parlar de dones i treball des de la perspectiva de gènere implica entendre que cal analitzar la situació de les dones amb relació als homes i, alhora, del treball remunerat amb relació al treball domèstic i de cura. És a dir, superar els límits epistemològics de les anàlisis basades en les estadístiques sobre ocupació desgregades per sexe.

Accés al document

La inclusió laboral i la diversitat funcional. Barcelona: Consell de la joventut de Barcelona, 2018.

Aquest informe és un recull de dades que fan una diagnosi de la situació laboral de les persones joves amb diversitat funcional i exposa un seguit de recomanacions i conclusions perquè les persones amb diversitat funcional es troben en una situació clara de desigualtat a l’hora d’accedir al mercat laboral. Aquest fet és encara més preocupant en el cas dels i les joves amb diversitat funcional, que es troben en una situació de doble precarietat -en tant que joves i diversos- i amb majors dificultats per accedir al mercat laboral. Davant d'aquesta situació es fa evident la necessitat de que tant l’Administració com les empreses incorporin mesures per tal de garantir els drets d’aquestes persones.

Accés al document

Economia

Economía rosquilla. 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI. Barcelona: Paidós, 2018.

L’autora identifica set aspectes crucials en els quals l'economia convencional ens ha portat pel mal camí, i estableix un full de ruta per conduir la humanitat a un punt ideal on es puguin satisfer les necessitats de tothom amb els recursos del planeta. En aquest trajecte, l'autora revela com l'obsessió per l'equilibri ha deixat els economistes indefensos a l'hora d'afrontar l'auge i la caiguda de l'economia del món real i, al mateix temps, crea un model econòmic d'avantguarda apropiat per al segle XXI; un model en el qual una brúixola en forma de dònut assenyala el camí cap al progrés humà.

Accés al document

Les dones en el sector industrial a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018.

Aquest estudi, el primer dels Papers de l'Observatori per la Indústria, analitza la presència femenina al sector industrial català, les causes de la seva infrarepresentació i apunta algunes orientacions per corregir la situació.

Accés al document

L'impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018.

Aquest estudi analitza l’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya des del punt de vista dels reptes als quals hauran de fer front les empreses catalanes, el potencial del seu teixit empresarial i el canvi laboral que suposarà. S’estima que tot just una de cada sis empreses industrials de Catalunya ha iniciat actuacions per fer front als reptes que planteja la digitalització, sobretot les grans empreses del sector de l’automoció. Pel que fa a l’impacte laboral, l’estudi apunta que si bé el 35% dels llocs de treball tenen una alta probabilitat de ser automatitzats, no se substituiran per robots.

Accés al document

Polítiques d'ocupació

Perfilado estadístico: un método para diseñar políticas activas de empleo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, SA, 2018.

Fedea ha publicat aquest llibre amb la finalitat de contribuir a la millora de la capacitat dels serveis públics d’ocupació. Es tracta d'un model estadístic que ha de permetre realitzar un diagnòstic automatitzat de l’ocupabilitat del col·lectiu de persones inscrites com a demandants d’ocupació. El mètode usa una relació de característiques personals i econòmiques dels demandants d’ocupació per tal d’identificar els individus amb majors necessitats i trobar el tipus d’intervenció més adequada en cada cas. Amb aquest diagnòstic individual es pot classificar o segmentar el col·lectiu de persones desocupades en diversos grups per assignar-los programes més eficients.

Accés al document

Empleo y trastorno del espectro del Autismo. Madrid: Confederación Autismo España, 2018.

Les principals barreres amb què es troba el col·lectiu TEA són l’absència de programes específics de recolzament, la manca d’oportunitats en el teixit empresarial i els prejudicis existents en relació amb aquest trastorn. A l’estat espanyol, el desenvolupament de polítiques i actuacions dirigides al col·lectiu TEA és molt limitat i s’orienten, majorment, a potenciar fórmules o serveis dirigits a l’ocupació protegida, en detriment d’actuacions que afavoreixen l’accés i el manteniment d’un lloc de treball en l’empresa ordinària. L’estudi aporta solucions perquè aquest col·lectiu es pugui inserir laboralment i tenir una vida independent.

Accés al document

Desenvolupament local

Nous reptes, reflexions i propostes per a un desenvolupament local sostenible. Elements d'innovació i estratègia. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2018.

Els Elements d'Innovació i Estratègia són un marc per explorar àmbits d'interès per a la intervenció de les entitats locals. I en aquest document, s'explica, en primer lloc, la influència de les escales superiors en el desenvolupament dels territoris; en segon lloc, s'analitzen la desigualtat, la robotització i el canvi climàtic com a reptes del model de creixement econòmic actual, i en tercer lloc, amb la voluntat de crear debat, es proposen reflexions i propostes d'actuació.

Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Revista de Economía Laboral, vol. 14 núm. 2 - Monográfico mujer y mercado de Trabajo.

AEET

Madrid, 2018

Accés al document

La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2018, según la Encuesta de Población Activa.

Banco de España

Madrid, 2018

Accés al document

Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo España - segundo trimestre 2018.

Manpower Group

Barcelona, 2018

Accés al document

Butlletí del perfil de l'atur. Situació a 31 de març de 2018 (Data d'actualització: 16/04/2018).

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2018

Accés al document

Butlletí de joves i mercat de treball - 1r trimestre 2018 (Data d'actualització: 16/05/2018).

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 2018

Accés al document

Economia

Informe trimestral de conjuntura catalana.

Cambra de comerç de Barcelona i laboratori de Transferència d'Anàlisi Quantitativa Regional

Barcelona, 2018

Accés al document

Anàlisi de l'evolució de l'economia catalana i el seu entorn. Informe trimestral - Abril 2018.

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Barcelona, 2018

Accés al document

Evolució de l'economia catalana i el seu entorn - Recull mensual d'indicadors - Juny 2018.

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Barcelona, 2018

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

VI Monitor anual Adecco sobre salaris.

The Adecco Group

Madrid, 2018

Accés al document

Informe trimestral Absentismo laboral. Mayo 2018.

Ranstad Research

Madrid, 2018

Accés al document