Convocatòria - Subvencions per al foment de la integració laboral per a persones amb discapacitat en CET (Ordre EMO/51/2015, de 19 de març)

Termini de sol·licituds: del 25 de març fins al 3 d'abril de 2015

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6837/1413387.pdf